cover 't Groot Hersberge
't Groot Hersberge

Verblijf, kamertraining en cbaw

Professionelen

Voorstelling, visie, missie


Voorstelling

De begeleidingsgroep biedt jongeren in een problematische opvoedingssituatie een (tijdelijke) residentiële opvang. De hulpverlening heeft als doel de jongere optimale ontwikkelingskansen te bieden en richt zich naar de context. Als tijdelijke begeleiding biedt het een overbrugging naar een re-integratie in de context of naar zelfstandig wonen via kamertraining en/of begeleid zelfstandig wonen.
Het leefgroepsgebouw is  gelegen op 500 meter van het station en in de nabijheid van diverse  scholen. Naast de leefgroepswerking bieden we ook kamertraining aan en cbaw voor jongeren die reeds bij ons verblijven.


Visie

De pedagogische visie en de werking is gesteund op een aantal principes:
- emancipatorisch werken: zelfverantwoordelijkheid van de jongere en zijn responsabiliteit
- gezinsgericht: samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden
- structurerend: duidelijkheid, houvast, veiligheid en een kader
- persoonsinvesterend en aanklampend


Missie

‘Jongeren samen met hun context laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid ‘


Aanmelding & intake

 • Aanmelding vanuit de wachtlijst. De pedagogisch coördinator neemt contact met alle betrokkenen en vraagt informatie op. Opnameleeftijd leefgroep: 12 jaar.
 • Indien hulpvraag passend bij hulpaanbod: kennismakingsdag voor jongere  
 • Intakegesprek met jongere en context; bij een positief gevolg :
 • Beslissing door alle partijen als hulpverlening opgestart wordt: opnieuw bij positief gevolg:
 • Opnamegesprek met alle betrokken partijen.


Hulpverleningsaanbod en werkvormen


Hulpverleningsaanbod

Algemene omschrijving van het hulpverleningsaanbod:
 • Residentiële begeleidingsgroep, kamertraining en cbaw 
 • Een kader dat houvast, duidelijkheid, veiligheid en warmte biedt

Het basishulpverleningsprogramma:
 • individuele en groepsbegeleiding
 • studiebegeleiding
 • vrijetijdsbegeleiding
 • zelfstandigheidsbegeleiding
 • context en gezinsbegeleiding
 • Voorwaarden of criteria voor hulpverlening:
 • problematische opvoedingssituatie en/of als misdrijf omschreven feit
 • verwijzing door het OCJ,  Jeugdrechtbank of vrijwillige instroomGrenzen van de hulpverlening:
 • een zware psychiatrische problematiek
 • een zware verslavingsproblematiek
 • een zware agressieproblematiek


Werkvormen:


Leefgroep      
Binnen de module verblijf biedt de begeleidingsgroep een (tijdelijke) residentiële opvang aan maximum 10 jongeren in een problematische opvoedingssituatie. De hulpverlening heeft als doel de jongere optimale ontwikkelingskansen te bieden en richt zich zeer sterk naar de context. We streven naar een warm basisklimaat met een goeie school- en werkbegeleiding. Als tijdelijke begeleiding biedt het een overbrugging naar een re-integratie in de context of naar zelfstandig wonen via kamertraining en/of contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. Het leefgroepsgebouw is gelegen op 500 meter van het station en in de nabijheid van diverse scholen. 

Kamertraining
Kamertraining, met module verblijf en contextbegeleiding, is een afdeling van ’t Groot Hersberge, gelegen op het domein van het leefgroepsgebouw. Het gebouw  bestaat uit vier identieke studio’s waarin jongeren individueel kunnen begeleid worden richting zelfstandigheid. Kamertraining biedt, vanaf de leeftijd van 16,5 jaar, de kans om na een verblijf in de leefgroep ( of externe aanmelding met kort verblijf in de leefgroep) te werken aan de individuele zelfstandigheid. Het basishulpverleningsprogramma bestaat uit: zelfzorgvaardigheden, budgetbegeleiding, arbeidsattitudetraining ,studie- of werkbegeleiding ,vrijetijdsbegeleiding ,uitbouw sociaal netwerk.
De jongere beschikt over een startkapitaal. De jongere leert er onder begeleiding, zelfstandig in te staan voor zijn eigen woon- en leefsituatie. Veel aandacht gaat naar het functioneren op het vlak van school en/of werk, vrije tijd, integratie in de maatschappij… Ook hier wordt er een sterke focus gelegd op de zelfverantwoordelijkheid van de context en het optimaliseren van dialoog.  De jongere heeft een dagbesteding. Bezoek in de studio tussen 8u en 20 u, steeds na overleg met de begeleiding. Bezoek meldt zich aan en af bij de leefgroep.

Na een verblijf op kamertraining kan gekozen worden om volledig zelfstandig te gaan wonen of nog verder begeleiding te krijgen via contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. De jongere kan op kamertraining verblijven tot zijn twintigste.

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW)
Vanaf de leeftijd van 17,5 jaar kan de jongere kiezen voor CBAW, indien hij reeds hulpverlening kreeg via ’t Groot Hersberge. Indien de jongere nog geen 18 jaar is, moet er een akkoord zijn met de ouders en de contactpersoon/aanmelder. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan hij daar zelf over beslissen. Het begeleidingsaanbod binnen CBAW is sterk geïndividualiseerd en gebaseerd op een ervaringsgericht traject met een sterke ondersteuning op praktisch, sociaal en maatschappelijk vlak. Het basishulpverleningsprogramma: wegwijs maken in administratie en diensten, budgetbegeleiding, individuele begeleiding , zelfzorgvaardigheden ,logistieke hulp, ondersteuning bij dagbesteding en sociaal netwerk  De begeleiding vindt plaats via wekelijkse contacten. Duurtijd tot de leeftijd van 21 jaar. 


Opvolging

De irc ( interne regisseur op cliëntniveau) binnen De Patio volgt vanop een afstand het traject van de jongere mee op. Die persoon bekijkt of de jongere de gepaste hulpverleningsvorm blijft krijgen. Indien nodig trekt hij aan de alarmbel.
Daarnaast heeft iedere minderjarige ook recht op een bijstandspersoon. Die persoon is gebonden aan het beroepsgeheim en wordt aangewezen door de jongere. Hij of zij mag niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulp omdat hij de minderjarige in alle contacten met de jeugdhulp en/of in het uitoefenen van zijn rechten bijstaat.


Schakelmogelijkheden

Binnen het emk kan er geschakeld worden naar de diverse modules die in de Patio voorhanden zijn, zowel naar instroom als naar doorstroom


Begeleidingsduur en nazorg

Minimum en maximum begeleidingsduur
Wordt individueel bepaald.De begeleiding kan om diverse redenen worden stopgezet. Bijvoorbeeld omdat de leeftijdsgrens van 18, 20 of 21 jaar is bereikt, omdat er overgegaan wordt naar een andere hulpverlening of omdat er een terugkeer is naar huis,…
Nazorgmogelijkheden
Als de jongere teruggaat naar zijn context , alleen gaat wonen,….., 3 maanden na einde begeleiding door ’t Groot  Hersberge,  op vraag van de jongere/context
Het volgen van vervolghulp indien akkoord
Niettemin willen we als voorziening steeds doen wat we kunnen. Dat wil zeggen dat er nog  contact kan worden opgenomen met ons,  dat er kan langsgekomen worden voor een gesprek en nog zoveel meer. We behouden immers het liefst een zo goed mogelijke band met de ouders en de jongeren. Daarom staat onze deur altijd open...


Regels i.v.m. bezoek en contactmogelijkheden:

 • telefoon en gsm
 • bezoek in de voorziening na afspraak
 • weekend- en verlofregelingen
Vrijheden en uitgangsuren: worden individueel bepaald binnen het vrijetijdssysteem:
 • vrije uren
 • vrijetijdsclub
 • weekend- of vakantiejob
 • kamp


Financiële implicaties van hulpverlening:

Kosten van de hulpverlening vallen ten laste van ’t Groot Hersberge waarbij we ook proberen de verantwoordelijkheid van de ouders te stimuleren  Vanaf 18 jaar en bij verblijf in kamertraining of cbaw staat de jongere via het ocmw in voor de eigen inkomsten, eventueel heeft hij eigen inkomsten.
De regeling voor  kinderbijslag  gebeurt door de verwijzende instantie.
Als de jongere thuis verblijft, kan een dagvergoeding betaald worden aan de context.


Klachtenprocedure

Indien informele en mondelinge kanalen geen voldoening bieden:
 • schriftelijke klacht richten aan de directie
 • onderzoek door directie (max. 14 dagen)
 • schriftelijk antwoord van de directie met motivering , eventueel verderzetting
Indien nodig  beroep doen op consulent, politie, JO-lijn, bemiddelingscommissie


Samenstelling team:

 • directie
 • 7 begeleiders ( 1.5 kt en cbaw)
 • 1 pedagogisch coördinator
 • administratief en logistiek personeel