cover BAAB
BAAB

Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge

Professionelen

Voorstelling
   

Afdeling BAAB is een dienst voor herstelgerichte en constructieve afhandelingen (HCA). BAAB organiseert en begeleidt 4 afhandelingsvormen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd of daarvan verdacht worden, hun ouders en hun slachtoffers. 

BAAB werkt in opdracht van het jeugdparket, de jeugdrechtbank en de sociale dienst gerechtelijke jeugdbijstand van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De afhandelingsvormen die worden aangeboden zijn: 
 

Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij een neutrale derde (de bemiddelaar) op een methodisch onderbouwde wijze poogt een vrijwillig en vertrouwelijk communicatieproces op te starten tussen minderjarige verdachten en hun slachtoffers (en hun respectievelijke omgeving) n.a.v. een als misdrijf omschreven feit. Dit communicatieproces heeft als doel:
 • Het misdrijf en zijn gevolgen bespreekbaar te stellen;
 • De minderjarige verdachte en het slachtoffer zelf in staat te stellen om op zoek te gaan naar een vorm van herstel van de gevolgen van de feiten;
 • De minderjarige verdachte en het slachtoffer de kans te bieden zich te herpositioneren ten opzichte van de feiten.
 

Herstelgericht groepsoverleg

Het herstelgericht groepsoverleg (hergo) is een overleg waaraan het slachtoffer en zijn steunfiguren samen met de verdachte, zijn ouders, steunfiguren, eventueel de consulent van de sociale dienst van de jeugdrechtbank, hun advocaat en een politiebeambte deelnemen. Onder begeleiding van een onafhankelijke moderator en co-moderator zoeken zij samen naar een oplossing voor de mogelijke gevolgen van het als misdrijf omschreven feit.
De betrokken partijen komen samen en richten zich op het vinden van een constructieve oplossing voor de gevolgen van het delict. Zij zoeken naar een antwoord voor het herstel naar het slachtoffer toe, zowel op materieel als op relationeel vlak. Er wordt ook gezocht hoe de verdachte herstel kan brengen naar de maatschappij toe en hoe hij recidive kan voorkomen. Het herstel is bijgevolg drieledig, waarbij men poogt om herstel te bekomen zowel t.a.v. het slachtoffer, de maatschappij als naar de verdachte (verminderen van recidive) zelf.
 

Leerprojecten

Sociale vaardigheidstraining van 20 uren

Een sociale vaardigheidstraining is een training in sociale vaardigheden van 20 uren die als alternatieve maatregel door de jeugdrechter wordt opgelegd aan jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden of ervan verdacht worden. De medewerkers staan in voor de organisatie van de goede uitvoering van de training door de jongere. 
De training vindt plaats in wekelijkse sessies van 2 uren. De basis van de training ligt in het competentiemodel. Dit model stelt dat competentie kan worden vertaald in een balans tussen taken en vaardigheden.

Sociale vaardigheidstraining van 40 uren

Een sociale vaardigheidstraining is een training in sociale vaardigheden van 40 uren die als alternatieve maatregel door de jeugdrechter wordt opgelegd aan jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden of ervan verdacht worden. De medewerkers staan in voor de organisatie van de goede uitvoering van de training door de jongere. 
De sessies vinden twee maal per week plaats. Net als in de sociale vaardigheidstraining van 20 uren is de basis het competentiemodel en het doel het sociaal vaardiger maken van de jongere. Het verschil is dat er meer wordt ingezet op het bereiken van een transfer (de mate waarin het aangeleerde wordt overgebracht naar de eigen leefsituatie en door de jongere wordt toegepast in het dagelijkse leven) door meer:
 • De context van de jongere te betrekken;
 • Ervaringsgerichte oefeningen;
 • Herhaling en toepassing van het aangeleerde. 

Rots en Watertraining van 20 uren

De Rots en Watertraining is een psychofysische weerbaarheidstraining in groep van 20 uren die als alternatieve maatregel door de jeugdrechter wordt opgelegd aan jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden. De training beoogt het versterken van het zelfvertrouwen, de zelfbeheersing en de zelfreflectie en is gebaseerd op het Rots en Waterperspectief.
 

Gemeenschapsdienst

Een gemeenschapsdienst is een dienst aan de gemeenschap die door de jeugdrechter in de voorlopige fase kan opgelegd worden aan jongeren (als onderzoeksmaatregel voor maximum 30 uren)  of die door de jeugdrechter in de definitieve fase wordt opgelegd aan jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden (voor maximum 150 uren). De jongeren dienen onbezoldigd in hun vrije tijd te werken in een vzw of een openbare dienst (een stads- of OCMW-dienst, een provinciale dienst, …).
 

Delictgerchte Contextbegeleiding (DelCo)

Wat ?
De module delictgerichte contextbegeleiding is een intensieve, ambulante begeleidingsvorm voor jongeren die één of meerdere ernstige jeugddelicten pleegden én hun context.
De maatregel of sanctie wordt opgelegd door de jeugdrechter, al of niet in combinatie met een verblijf in de gemeenschapsinstelling.
 
Info voor de verwijzer
Aandachtspunten bij het aanmelden zijn:
- minimale aanwezigheid van motivatie bij de jongere en zijn context;
- geen zware verslavings- of drugsproblematiek;
- voldoende denk- en reflectievermogen bij de jongere én hun context.

Hoe ?
Er wordt gewerkt met de NPT methodiek, krachtgericht en Oplossingsgericht werken, herstelgericht werken en  ervaringsgericht werken.
De focus ligt op:
- kennismaking en creëren van een intensieve werkrelatie tussen jongere, hun context en de begeleider;
- werken rond motivatie;
- opmaak delictgeschiedenis en zicht krijgen op de criminogene factoren die het denken en doen bij de jongere bepalen;
- netwerkvorming rond de jongere;
- intensieve ondersteuning van de jongere én hun context;
- jongere én hun context laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid inzake het voorkomen van het plegen van nieuwe jeugddelicten. 

Waarom ?
De begeleidingsvorm heeft als doel het risico op het plegen van nieuwe jeugddelicten substantieel te verminderen en de delictgerichte denkpatronen, vaardigheden en gedragsproblemen bij de jongere te heroriënteren.
 

Visie

Meerdere oorzaken kunnen aan de basis liggen van het plegen van misdrijven. BAAB verbindt zich niet tot één bepaalde criminologische strekking of één bepaald verklaringsmodel inzake jeugdcriminaliteit. De reactie op jeugdcriminaliteit dient ons inziens steeds:
 • Te vertrekken vanuit het als misdrijf omschreven feit en de gevolgen van dit feit;
 • Proportioneel te zijn;
 • Subsidiair te zijn (eerst de minst ingrijpende reactie);
 • Zo kort mogelijk na het als misdrijf omschreven feit plaats te vinden;
 • Toekomstgericht te zijn;
 • Duidelijk en gelimiteerd te zijn in tijd en omvang;
 • Gestoeld te zijn op de rechtswaarborgen, vermeld in:
  • De wet op de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de -door dit feit veroorzaakte- schade (wet van 1965, aangepast door de wetten van 15 mei en 13 juni 2006);
  • Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (E.V.R.M., 4 november 1950);
  • Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (I.V.R.K., 20 november 1989).
We pleiten voor een herstelgericht en constructieve reactie op jeugdcriminaliteit: we willen jongeren activeren om verantwoordelijkheid op te nemen voor de gevolgen van het als misdrijf omschreven feit. Deze verantwoordelijkheid wordt mee gedragen door opvoedingsverantwoordelijken en maatschappelijke instanties. 
BAAB wil steeds bereikbaar en beschikbaar zijn voor de verwijzende instanties en constructief met hen samenwerken door middel van regelmatige contacten en overleg. Daarnaast willen wij blijvend onze visie en missie kenbaar maken aan de bredere samenleving door middel van gastcolleges, deelname aan debatten,… 

Aanmelding

 • Herstelbemiddeling en herstelgericht groepsoverleg: via jeugdparket of jeugdrechtbank.
 • Leerprojecten en gemeenschapsdienst: via jeugdrechtbank.

Bezoek & contactmogelijkheden 

 • Telefonisch: 050 34 31 44, elke werkdag tussen 9u en 12u30 en 13u30 en 17u (met uitzondering van vrijdagnamiddag);
 • Per mail via baab@depatiovzw.be of het emailadres van de medewerker;
 • Bezoek op de dienst: enkel na afspraak

Financiële implicaties 

Onze dienstverlening is gratis.

Klachten

Indien informele en mondelinge kanalen geen voldoening bieden:
 • Schriftelijke klacht richten aan de directie.
 • Onderzoek door directie (max. 14 dagen) Langer?
 • Schriftelijk antwoord van de directie met motivering , eventueel verderzetting 

Team

 • Directie
 • Administratieve en logistieke medewerker
 • Team alternatieve maatregelen (A-team)
 • Team herstelbemiddeling en hergo (H-team)