cover Kleine Dennen
Kleine Dennen

Verblijf en kamertraining met contextbegeleiding

Professionelen

Voorstelling

Kleine dennen is een voorziening voor jongeren, tussen 0 en 18 jaar, die zich in een verontrustende situatie (VOS) bevinden. Het biedt deze jongeren een residentiële, (tijdelijke) en pedagogische opvang aan. De voorziening is erkend door de Vlaamse overheid voor maximum 18 kinderen/jongeren. Deze jongeren zijn onderverdeeld in twee leefgroepen en (max) twee kamertrainingen. De begeleidingen worden gecombineerd met contextbegeleiding.

Visie

Tijdens het verblijf en de contextbegeleiding werken we samen met de ouders aan de ontplooiing van de kinderen & jongeren. We vinden het belangrijk om emancipatorisch te werk te gaan. We blijven op zoek gaan naar manieren waarop we inspraak en participatie kunnen waarmaken. Verder hechten we veel belang aan gezonde ontspanning voor de kinderen en jongeren, dit binnen en buiten onze eigen werking, ook schoolbegeleiding is een dagelijkse opdracht van ons begeleidingsteam. In onze werking staan we in voor een leeftijds –en niveaugerichte aanpak. Dit allemaal in een duidelijke, gestructureerde en veilige omgeving waardoor het kind/de jongere volop kan openbloeien en kan groeien naar zelfstandigheid.

Missie

Het kind of de jongere laten ontplooien in een veilige en gestructureerde omgeving zodat de maximale ontwikkelingskansen worden aangereikt en de zelfstandigheid van het kind of de jongere bevorderd kan worden. 

Samenstelling team:

-  afdelingshoofd
- pedagogisch coördinator
- psycholoog 
- hoofdopvoedsters
- contextbegeleiders
- leefgroep –en kamertrainingbegeleid(st)ers
- administratief medewerkster
- logistiek team

Aanmelding & intake

De aanmelding komt voort vanuit de wachtlijst. Deze aanmelding kan zowel gebeuren in de vrijwillige of gedwongen hulpverlening. Indien er een plaats vrijkomt, raadpleegt de pedagogisch coördinator de wachtlijst en neemt hij/zij contact op met alle betrokkenen en vraagt de nodige informatie op.
Daarna kan er een kennismakingsgesprek of meteen een intakegesprek plaatsvinden. Dit nadat de hulpvraag aansluit bij het hulpaanbod. Indien alle partijen akkoord gaan met de hulpverlening, kan de hulpverlening opgestart worden. Er wordt dan tijdens de intake een opnamedatum besproken en er worden ook doelstellingen voor kind/ jongere en ouders opgesteld. Deze doelstellingen worden dan na zes maanden geëvalueerd, aangepast en aangevuld.

Hulpverleningsaanbod en werkvormen

Hulpverleningsaanbod

Algemene omschrijving van het hulpverleningsaanbod:
- Residentiële leefgroep begeleiding en kamertraining
- Contextbegeleiding
- Dit in een kader dat houvast, duidelijkheid, veiligheid en warmte biedt

​Het basishulpverleningsprogramma:
- Individuele en groepsbegeleiding
- Contextbegeleiding
- Zelfstandigheidsbegeleiding
- Studiebegeleiding
- Vrijetijdsbegeleiding
- Therapeutische begeleiding

Voorwaarden of criteria voor hulpverlening:
- Aanmelding via intersectorale toegangspoort
- Jongen of meisje tussen 0 en 18 jaar
- Verontrustende opvoedingssituatie
- Minimale medewerking van de jongere en de context
- Bij vrijwilligheid: aanmelding via brede instap ITP,  Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
- Bij gerechtelijke jeugdhulp: aanmelding via Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ) en dus via een jeugdrechter 

Grenzen van de hulpverlening:
- een zware psychiatrische problematiek
- een zware verslavingsproblematiek
- een zware agressieproblematiek 

Werkvormen:

Leefgroep
Binnen de module verblijf biedt de begeleidingsgroep een (tijdelijke) residentiële opvang aan maximum 16 jongeren in een problematische opvoedingssituatie. Deze jongeren worden onderverdeeld in twee leefgroepen, dit naargelang de leeftijd van het kind of de jongere.

Afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind/ de jongere wordt er gekeken naar een gepaste begeleiding waarbij het kind of de jongere zich maximaal leert ontplooien, dit op emotioneel, sociaal en gedragsmatig vlak. We vinden het heel belangrijk om de zelfstandigheid van het kind of de jongere te blijven stimuleren.

De begeleiding in de leefgroep wordt gecombineerd met contextbegeleiding. Op pedagogische teamvergaderingen worden de observaties uit de leefgroep en de observaties vanuit de contextbegeleiding samen gelegd.

Kamertraining
De kamertrainingen  gebeuren op de  studio’s die zich bevinden op het domein van Kleine Dennen waar jongeren, zowel meisjes als jongens, tussen 16.5 jaar en 20 jaar leren om zelfstandig te kunnen wonen.

Kamertraining is een overgangsfase tussen het leven in de leefgroep en het (onder begeleiding) zelfstandig wonen. Vooraleer een jongere op kamertraining kan gaan, moet hij of zij een periode hebben doorgebracht in onze leefgroep. De jongeren die doorschuiven naar kamertraining moeten bereid zijn om aan hun zelfstandigheid en toekomst te willen werken. Op kamertraining worden de jongeren praktische, maatschappelijke en sociale vaardigheden aangeleerd.

Het basishulpverleningsprogramma bestaat uit: zelfzorgvaardigheden, budgetbegeleiding, arbeidsattitudetraining, studie- of werkbegeleiding, vrijetijdsbegeleiding en het uitbouwen van een sociaal netwerk.

Na een verblijf op kamertraining kan gekozen worden om volledig zelfstandig te gaan wonen of nog verder begeleiding te krijgen via contextbegeleiding in functie van autonoom wonen.

Opvolging

De irc (interne regisseur op cliëntniveau) binnen De Patio volgt vanop een afstand het traject van de jongere mee op. Die persoon bekijkt of de jongere de gepaste hulpverleningsvorm blijft krijgen. Indien nodig trekt hij aan de alarmbel.

Schakelmogelijkheden

Binnen het EMK kan er geschakeld worden naar de diverse modules die in de Patio voorhanden zijn, zowel naar instroom als naar doorstroom

Begeleidingsduur

De minimum en maximum begeleidingsduur w​ordt individueel bepaald. De begeleiding kan om diverse redenen worden stopgezet. Bijvoorbeeld omdat de leeftijdsgrens van 18, 20 of 21 jaar is bereikt, omdat er overgegaan wordt naar een andere hulpverlening of omdat er een terugkeer is naar huis,…

Nazorgmogelijkheden

Er is een mogelijkheid tot drie maanden nazorg door Kleine Dennen. Dit indien de jongere teruggaat naar zijn context, alleen gaat wonen,….., en op vraag van de jongere/context.

Bezoek en contactmogelijkheden

Regels i.v.m. bezoek en contactmogelijkheden:
- Via telefoon, gsm en sociale media
- Via bezoek in de voorziening na afspraak
- Weekend- en verlofregelingen

Vrije tijd

worden individueel bepaald (afhankelijk van leeftijd en ontwikkelingsniveau)
- hobby’s
- vrijetijdsclub
- weekend- of vakantiejob
- kamp
- vrije uren (ten vroegste vanaf 12 jaar) 

Financiële implicaties van hulpverlening:

Kosten van de hulpverlening en zorg worden in overleg en waar kan gedeeld  tussen context en Kleine Dennen
- Regeling kinderbijslag gebeurt door de verwijzende instantie: 2/3 wordt toegewezen aan jongerenwelzijn en 1/3 wordt aan de context of de jongere toegekend
- Als de jongere thuis verblijft, kan in bepaalde omstandigheden een dagvergoeding betaald worden aan de context.

Klachtenprocedure

Indien informele en mondelinge kanalen geen voldoening bieden:
- schriftelijke klacht richten aan de directie
- onderzoek door directie (max. 14 dagen)
- schriftelijk antwoord van de directie met motivering , eventueel verderzettingIndien nodig  inschakelen van  consulent, politie, JO-lijn, bemiddelingscommissie

Voor bijkomende informatie kan u steeds onze folder raadplegen.

U kan ons ook contacteren op het nummer 050/60.75.88 of via volgende e-mailadressen:

Afdelingshoofd: Veronique Vergucht: veronique.vergucht@depatiovzw.be
Afdelingscoördinator leefgroep 1: Joke Bleyaert: joke.bleyaert@depatiovzw.be
Afdelingscoördinator leefgroep 2: Mieke Reubens: mieke.reubens@depatiovzw.be
Algemeen (pedagogisch team): kleinedennen@depatiovzw.be
Logistiek team