Afdelingshoofd Estas (M/V)

 
WELKOM BIJ ESTAS

De Patio (www.depatiovzw.be) is een vereniging zonder winstoogmerk van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Bij De Patio willen we in de jeugdhulp een antwoord bieden aan de hulpvragen van jongeren en hun omgeving. We vertrekken daarbij vanuit de kracht van mensen door jongeren samen met hun context te laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid.

Binnen De Patio vzw is de afdeling Estas een leefgroep voor  een 10-tal  niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Estas is gelegen op het domein van de Sint-Andries Abdij in Zevenkerken (Brugge) en de werking wordt gefinancierd door het Agentschap Opgroeien en Fedasil. Tijdens hun verblijf in Estas willen we de jongeren een veilige, stabiele omgeving en context bieden en willen we hen laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid.
 
Functieomschrijving

- Je bent operationeel leidinggevende van jouw afdeling en zorgt voor een goede kwalitatieve begeleiding van de cliënten.
- Je geeft vorm aan onderstaande resultaatsgebieden in functie van de realisatie van de missie en visie van vzw De Patio en jouw afdeling. Je doet dit in gedeeld leiderschap en nauwe samenwerking met enerzijds de bevoegde Directeur en anderzijds de Afdelingscoördinator.
- Je signaleert enerzijds de noden vanuit de afdeling tav de bevoegde directeur en je bent anderzijds bevoegd voor het operationaliseren en implementeren van de beleidskeuzes van De Patio.
 
Resultaatgebieden

- Je zorgt voor een goede uitvoering van het beleid van De Patio op korte en lange termijn, volgens  de missie en visie.

- Je geeft mee vorm aan het pedagogisch beleid, implementeert en bewaakt de pedagogische visie in de praktijk, deelt theoretische kaders en expertise met je team en volgt de trajecten van de jongeren op.

- Je bent eindverantwoordelijke voor cliënt- en dossierbeheer en coördineert instroom, doorstroom en uitstroom.

- Je geeft mee vorm aan goede personeelszorg en een efficiënte werking.

- Je overlegt met de bevoegde directeur en Diensthoofd Financiën over de opmaak begroting en zorgt voor een correcte uitvoering van het financieel beleid.

- Je voert een extern beleid voor jouw afdeling op lokaal niveau.

- Je overlegt met, rapporteert aan en bent doorgeefluik naar de bevoegde directeur en ondersteunende diensten (Personeel, Financiën, Logistiek, Infrastructuur, ICT).
 
COMPETENTIEPROFIEL

Kerncompetenties

Integriteit
- Algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen volgen, in woord en gedrag.
Verantwoordelijkheidszin
- Zich op een plichtsbewuste manier engageren om de eigen resultaten én die van de groep te realiseren en gemaakte afspraken na te komen.
Communiceren
- Ideeën, meningen en informatie in heldere en correcte taal (schrift, woorden en lichaamstaal) communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.
Samenwerken
- Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier belang is.
Leervermogen
- In staat zijn nieuwe informatie/kennis op te nemen, efficiënt te verwerken en effectief toe te passen.
Cliënt- en klantgerichtheid
- Het afstemmen van zijn acties op de gevoeligheden, behoeften en wensen van cliënten, externe klanten en interne klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.
 
Functiespecifieke competenties

Innoveren
-Open staan voor verandering en vernieuwing. Hiervoor zelf impulsen geven en teamleden aanzetten tot creativiteit.
Coördineren
- Structureren, plannen en afstemmen van activiteiten en functies met het oog op een soepel verloop van de werkstroom en de realisatie van doelstellingen.
Controleren
- De prestaties van het team en de individuele medewerkers bewaken en op peil houden. Zorg dragen dat het werk effectief en efficiënt gebeurt.
Beslissen
- Het zich eenduidig uitspreken voor een bepaald standpunt of voor een bepaalde actie ondanks de onvolledigheid in de kennis van de te volgen alternatieven en/of hun risico’s.
Coachen
- Stimuleren en motiveren tot persoonlijke ontwikkeling door het geven en ontvangen van feedback in een open verstandhouding en door het scheppen van een gunstig ontwikkelingsklimaat.
Samenwerking stimuleren
- Medewerkers in teamverband laten werken aan een gemeenschappelijk doel en hiertoe ook de randvoorwaarden voorzien.
 
JOUW PROFIEL

-             minimum Bachelor niveau of gelijkwaardig door ervaring
-             Ervaring in een leidinggevende functie en/of de doelgroep.
-             Kennis van of affiniteit met integrale jeugdhulpverlening.
-             Sterk in communicatie met zeer goede kennis van de Nederlandse taal (gesproken en geschreven).
-             Je kan de vereiste wettelijke attesten voorleggen.
 
ONS AANBOD

- Voltijds contract van onbepaalde duur.
- Loon volgens barema van het paritair subcomité 319.01 (Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap).
- Werken in een dynamische en innoverende organisatie met een warme en professionele sfeer.
- Ruimte voor coaching, vorming en ondersteuning,
- Plaats tewerkstelling : ESTAS, Zevenkerken 4, 8200 St-Andries.

INFO EN SOLLICITEREN

Meer gedetailleerde info vind je in het uitgebreide functieprofiel via deze link.

Heb je nog meer specifieke vragen ?
Contacteer Christophe Van de Plas (Directeur Jeugdzorg Vivi – christophe.vandeplas@depatiovzw.be) via mail.

Ben je geboeid door het perspectief dat deze functie jou biedt ?
Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV in 2 aparte documenten te mailen naar Christophe Van de Plas (Directeur Jeugdzorg Vivi – christophe.vandeplas@depatiovzw.be).

Deze vacature wordt gesloten bij het aanwerven van een geschikte kandidaat.
We verzekeren discretie voor de kandidaat sollicitanten.