Vzw De Patio hecht als organisatie in de jeugdzorg veel belang aan privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we op een duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij doen om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.
Vzw De Patio houdt zich in elk geval aan alle wet- en regelgeving hierover, waaronder de Privacywet (1998) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als vzw De Patio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hier, na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, dan kan u contact nemen met onze dienst: 

Vzw De Patio 
Elf-Julistraat 32, 8000 Brugge 
contact@depatiovzw.be 
050/33.32.09

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Vzw De Patio verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden en rechtsgronden:
Om gebruik te kunnen maken van de hulp- en dienstverlening van vzw De Patio (binnen de uitvoering van een overeenkomst).
Om facturen, nieuwsberichten en uitnodigingen voor activiteiten binnen vzw De Patio (na toestemming van de gebruiker) te versturen
Om subsidiëring van de overheid te bekomen (wettelijke verplichting).Voor bovenstaande doeleinden vragen, verzamelen, verwerken en slaan wij volgende persoonsgegevens op:

Indien de aangemelde persoon meerderjarig is:
Persoonlijke identiteitsgegevens en kenmerken van de persoon: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, burgerlijke stand, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Indien de aangemelde persoon minderjarig is:
Persoonlijke identiteitsgegevens en kenmerken van de persoon (minderjarig): naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer.
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.De verzamelde persoonsgegevens worden enkel en uitsluitend gebruikt voor bovenstaande doeleinden.

Daarnaast zijn wij als organisatie voor jeugdzorg gebonden aan beroepsgeheim en verwerken we gegevens enkel vanuit de doelstelling “begeleiding van gebruikers”, dit houdt in dat gevoelige gegevens (bv. godsdienstovertuiging) en gezondheidsgegevens enkel verwerkt worden indien de doelstelling van de begeleiding dit vereist. Hierbij geven we aandacht aan de relevantie en de juistheid van gegevens.
Gerechtelijke gegevens worden onder enkele verwerkt volgens de decretaal voorgeschreven afspraken en enkel in het kader van de hulp- en dienstverlening.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld: In het kader van de subsidiëring dienen wij bepaalde gegevens door te geven aan het Agentschap Jongerenwelzijn.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten
Voor het versturen van e-mails aangaande facturen, begeleidingsvragen, uitnodigingen en nieuwsberichten wordt geen gebruik gemaakt een derde partij.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Vzw De Patio valt voor de bepaling van de bewaartermijn van de persoonsgegevens onder de wettelijke verplichting i.f.v. de subsidiëring door de overheid, met name Jongerenwelzijn
De persoonsgegevens worden voor een termijn van 3 jaar na stopzetten van de hulp- en dienstverlening bewaard waarna ze verwijderd worden, zowel digitaal als op papier.
In deze periode van 3 jaar en voorafgaandelijk tijdens de periode van hulp- en dienstverlening wordt er met de grootste zorgvuldigheid omgegaan met de persoonsgegevens en worden ook de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging zo groot mogelijk te maken.
Alle medewerkers die namens vzw De Patio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding.
We hanteren een individuele gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens welke op papier bewaard worden, zitten tijdens de begeleidingsperiode in het persoonlijk dossier in afgesloten kasten. Na de begeleidingsperiode worden de dossiers bewaard in het archief van de dienst (een met sleutel afgesloten kast/ruimte). 
 
Cookies

Een website kan, bij uw bezoek, informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan betrekking hebben op u, uw voorkeuren of uw apparaat en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. Meestal identificeert deze informatie u niet rechtstreeks, maar het kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden.
 We gebruiken op de website van De Patio enkel functionele cookies nodig om de website goed te laten functioneren en we raden u aan deze niet uit te schakelen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn uitgevoerd, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of formulieren invullen.
 U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of u wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en op correctie van uw gegevens (welke wij van u ontvangen). Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers indien dit niet de wettelijke verplichting die onze dienst heeft t.a.v. de subsidiërende overheid in het gedrang brengt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u met ons contact kunt nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactadres en openingstijden:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
 
Telefonisch bereikbaar
Maandag en donderdag: 13u00 tot 16u30
Dinsdag: 08u30 tot 12u00 - 13u00 tot 16u30
Woensdag en vrijdag: 08u30 tot 12u00
 
Wijzigingen privacyverklaring

Indien vzw De Patio een wijziging aanbrengt in de privacyverklaring dan zal deze aangekondigd worden op de website.