cover 't Laar
't Laar

Observatie en oriëntatie

Jongeren en context

 
’t Laar, “samen op zoek naar een haalbaar plan voor de toekomst …”
 
WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE ?
’t Laar Is een onthaal,-oriëntatie en observatiecentrum (O.O.O.C.) . Wij kunnen 11 jongens begeleiden, tussen 12 en 18 jaar. Zij worden doorverwezen via een zogenaamde ‘contactpersoon/aanmelder van een gemandateerde voorziening’, zoals het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (O.C.J.) of de Jeugdrechtbank. Ook diensten zoals het Centrum Leerlingen Begeleiding (C.L.B.) , Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (C.G.G.) of  het Centrum Algemeen Welzijnswerk (C.A.W.) kunnen naar ons doorverwijzen.
‘t Laar werd opgericht in 1981 en maakt sinds 2010 deel uit van vzw ‘De Patio’. Deze vzw verenigt 9 kleinschalige voorzieningen die werkzaam zijn in de Integrale Jeugdhulp in de regio Brugge.
Een Laar is een open plek in het bos. Er werd in ’81 voor de naam ‘ ’t Laar ’ gekozen  om één van onze belangrijkste doelstellingen te verwoorden: even op adem komen, een rustpunt bieden in moeilijke situaties.
Tijdens onze begeleiding proberen we samen inzicht te verwerven in wat goed loopt en wat moeilijk loopt. Dit doen we in de eerste plaats via frequente gesprekken met de jongere, zijn ouders of andere belangrijke steunfiguren. De begeleiding duurt meestal 2 tot 4 maanden.
Jongeren kunnen bij ons ambulant of residentieel worden begeleid.
Bij een ambulante begeleiding (module diagnostiek) kan de jongere en zijn gezin vanuit de thuissituatie met ons samen werken. Er is wekelijks een individueel en een gezinsgesprek. Indien gewenst kan de jongere langskomen voor schoolbegeleiding of deelnemen aan groepsactiviteiten.
Indien de situatie thuis moeilijk houdbaar is kan ook geopteerd worden voor een residentiële begeleiding ( via module ‘verblijf in functie van diagnostiek’). Op die manier creëren we tijdelijk wat afstand en ademruimte. Dit biedt iedereen de mogelijkheid om samen op een rustige manier na te denken over de toekomst. Maximaal 7 jongens kunnen via de module ‘verblijf ifv diagnostiek’ bij ons verblijven. Wij beschikken ook over een zogenaamd ‘crisisbed’. Via het Crisismeldpunt (050/337740)  kan een jongere maximaal twee weken op vrijwillige basis worden opgevangen.
Tijdens het verblijf wordt er samen geleefd met de andere jongeren en de begeleiders. Er zijn activiteiten, sport, interne en externe ontspanningsmomenten. De begeleiders praten veel met de jongere zodat hij zichzelf beter leert kennen.
Je kan vanuit ons centrum naar school gaan, al of niet na een interne periode. Dagelijks wordt het schoollopen opgevolgd en is er een studiemoment. Indien er een nieuwe school of opleiding moet worden gezocht, helpen we daarbij, in samenspraak met het CLB.
Doorheen de begeleiding pogen we samen na te gaan hoe het komt dat een bepaald probleem zich stelt. We hebben hierbij ook oog voor het ruimere gezin, voor het heden en verleden. We willen een beeld krijgen van de positieve mogelijkheden, van de moeilijkheden en van de verwachtingen van iedereen. We zoeken samen naar een goed en haalbaar plan voor de toekomst.
Op het einde van het traject leggen we een verdere synthese en advies voor aan de jongere, zijn ouders en de contactpersoon/aanmelder. Indien het advies een vervolghulpverlening inhoudt leggen wij in onderling overleg de nodige contacten.
 
SCHOOL & OPLEIDING
Onmiddellijk na de opname wordt de school gecontacteerd en wordt het schoollopen vanuit ’t Laar praktisch geregeld. Bij de opname wordt afgesproken vanaf welk moment de jongere naar school kan. Soms is een korte adempauze aangewezen. In dat geval neemt de jongere deel aan het interne programma in ’t Laar.  
De afwezigheid op school wordt gewettigd met een schriftelijk attest, door ons aan de school overhandigd. Samen met de school wordt de mogelijkheid van het opsturen van lespakketten bekeken.
Het hernemen op school wordt vanuit het centrum grondig voorbereid. Wij onderhouden regelmatig contact met de school en het C.L.B.. Er is ook dagelijkse studiebegeleiding.
 
PROGRAMMA
Jongeren die niet naar school kunnen, doen overdag mee aan de interne activiteiten.   
Tijdens de week…07.00 : opstaan en ontbijt, huishoudelijke taken
08.15 : kamerleven
08.30 : activiteit
12.00 : middagmaal, huishoudelijke taken
13.15 : kamerleven
14.15 : activiteit /sport
De activiteiten hebben afwisselend een creatieve of praktische invalshoek (samen koken, creatieve atelier, tuinieren, stadsverkenning, bibliotheekbezoek, bezoek aan het vogelopvangcentrum, … ) De jongeren kunnen ook zelf een activiteit voorstellen. We bieden ook vormingsmomenten aan waarin we sociale vaardigheden aanreiken of jongerenthema’s bespreken  (sociale media, seksualiteit, drugs, … ) . In het vaste sportaanbod zitten fitness (op woensdag) en zwemmen (op donderdag) . 
17.00: vrije tijd, douche, studie/smartschool  
18.30 : avondmaal, huishoudelijke taken
19.00 : vrije tijd
22.00 : kamerleven
22.00 tot 22.30 : lichten uit
 
Tijdens het weekend wordt het programma, voor de jongeren die hier blijven, wat aangepast. Ook tijdens de vakantie zijn er enkele wijzigingen. 
Onze jongeren verlaten het centrum enkel met een reden en met duidelijke afspraken (bijvoorbeeld school, weekend, externe afspraak, vrije tijd of hobby).  Als de begeleiding positief verloopt kan de jongere ook externe vrije tijdsmomenten verkrijgen (bijvoorbeeld op woensdagnamiddag). 
 
ONTSPANNING
’t Laar beschikt over een ontspanningszaal (met pingpongtafel, tafelvoetbal en pooltafel) en een fitnesstoestel. We hebben ook een T.V. , netflix , computers en een spelconsole  die ’s avonds kunnen worden gebruikt.
Indien de jongere aan sport doet of een andere vaste vrije tijdsbesteding heeft, bekijken we samen met hem en zijn ouders of het wenselijk en haalbaar is deze vanuit het centrum verder te beoefenen. 
 
BEZOEK
Bezoeken van de ouders gebeuren steeds op afspraak. We maken dan ook van de gelegenheid gebruik om een gezinsgesprek te plannen. Zo weten de ouders hoe het hun zoon in ons centrum vergaat en leren we elkaars visie en vragen kennen.
 
 WEEKENDS & VERLOFMOMENTEN
In het weekend kunnen de jongens naar huis. Deze weekends worden in onderling overleg met het centrum geregeld. Indien nodig worden er concrete afspraken gemaakt over de invulling.
In de loop van het verblijf kunnen de verlofmomenten thuis nog worden uitgebreid, indien gewenst of aangewezen in functie van de begeleiding. Tijdens de schoolvakanties wordt er ook met uitgebreide weekends of extra verlofdagen thuis gewerkt.
Indien een jongere door de Jeugdrechtbank aan ons werd toevertrouwd, dienen wij over de schriftelijke toestemming van de bevoegde Jeugdrechter te beschikken. Deze toestemming wordt door ons aangevraagd.
 
EIGEN KAMER & FIETS
Iedereen krijgt een individuele kamer en een eigen kamersleutel.
Voor de nabije verplaatsingen kan je je fiets meebrengen of een fiets van ’t Laar gebruiken (mits waarborg).  De jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor de goede staat van hun kamer en fiets.
 
CONTACTMOGELIJKHEDEN
Tijdens hun verblijf in ’t Laar kunnen jongeren contact houden met familie en vrienden, via de telefoon of het internet. Een brief of een kaartje kan natuurlijk ook.   
 
Smartphone/GSM:
De jongeren kunnen in ’t Laar vrij  over hun GSM of smartphone beschikken. Natuurlijk maken we met hen wel enkele afspraken; niet tijdens de activiteiten of de maaltijden. Bij het slapengaan wordt de smartphone afgegeven en bewaard in de begeleiderskamer. Zo willen we een goede nachtrust stimuleren. Jongens die niet over een smartphone beschikken kunnen, in onderling overleg, gebruik maken van de vaste lijn: 050/337880. Er wordt niet gecontroleerd naar wie er wordt gebeld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de jeugdrechtbank.
 
Internet:
De jongeren kunnen tijdens hun opname ook gebruik maken van het computerlokaal en het internet. De computers worden gebruikt onder beperkt toezicht en met duidelijke afspraken. De jongens kunnen ook over de wifi code van ’t Laar beschikken en zodoende via het internet op hun smartphone communiceren.
In ‘t  laar werken we veel rond mediawijsheid. We leren jongeren op een wijze manier omgaan met sociale media, mails, facebook en dergelijke.
 
Brief : 
Er staat in ons centrum geen beperking op het briefverkeer. Wij respecteren de privacy. De brieven worden niet geopend. Wij houden onszelf wel het recht voor een brief of pakketje samen met de jongere te openen.
 
ZAKGELD
De Vlaamse Gemeenschap voorziet maandelijks zakgeld voor de opgenomen jongeren, volgens leeftijd bepaald. Wekelijks, op woensdag namiddag, krijgt de jongere hiervan een deel, waarna een begeleid bezoek aan de supermarkt wordt gebracht.
De jongens mogen ook wat fruit, snoep, kleine snacks of  frisdrank meebrengen van thuis. We vragen echter uitdrukkelijk om dit tot een minimum te beperken. We vinden het belangrijk dat de jongeren een gezond voedingspatroon hebben.   
In het centrum is het toegelaten geld op zak te hebben. Wij raden aan het meegebrachte geld tot een minimum te beperken. Hiermee  willen wij diefstal beperken of de jongeren die van thuis uit minder financiële steun kunnen genieten zo min mogelijk benadelen. 
 
KLEDIJ
Indien gewenst worden persoonlijke spullen bij de opname genoteerd. Op die manier wordt gepoogd te verhinderen dat spullen verloren geraken, gestolen of geruild worden. Wij raden aan zelf de kledij van een kenteken te voorzien en een lijstje op te stellen van de spullen die van thuis worden meegebracht. Vergeten of achtergelaten spullen kunnen tot één maand na vertrek worden opgehaald. Algemeen geldt dat het centrum niet instaat voor het wassen van de kledij. De bezoek- of verlofmomenten bieden de mogelijkheid om de was mee te nemen naar huis.  Zodoende is schone kledij en toiletgerief voor een tiental dagen een noodzaak. We vragen ook om sportkledij, sportschoenen, zwemgerief en badhanddoeken mee te brengen. Indien nodig kan het centrum tijdelijk in wat kledij voorzien.
 
ROKEN, ALCOHOL, DRUGS
Een gezonde geest in een gezond lichaam. Sigaretten, alcohol en drugs worden allerminst gepromoot.  Je kan in ons centrum enkel roken, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ouders, op afgesproken tijdstippen. Het gebouw is volledig rookvrij. Enkel in de tuin mag gerookt worden. Jongeren onder 18 mogen geen rookwaren aankopen. Begeleiders staan niet in voor de aankoop van rookwaren. 
Alcohol en drugs zijn in het centrum verboden. Bij intern gebruik of verspreiden van drugs kan hier politionele tussenkomst op volgen. Wij hopen in het algemeen dat eventueel problematisch druggebruik bespreekbaar kan gesteld worden in de begeleiding. Soms werken wij hiervoor samen met DC De Sleutel. Wij vragen ook vaak de medewerking van de jongeren aan een urinecontrole bij vermoeden van gebruik. 
 
MEDISCH
Bij de start van de begeleiding wordt gevraagd of de jongere medicatie neemt en of er met bepaalde zaken rekening gehouden moet worden (bijvoorbeeld allergie, medische beperkingen,…). Er is een consultatie bij onze huisarts aan een opname verbonden. Deze consultatie is vergelijkbaar met het medisch schoolonderzoek en wordt door ons centrum bekostigd. Wij vragen bij aanvang van de begeleiding ook  om zeker de identiteitskaart en een aantal mutualiteitsvignetten mee te brengen.
 
DOSSIER
In de aanvangsfase van de begeleiding wordt een handelingsplan opgemaakt en voorgelegd aan jongere en ouders. Hierin worden de wederzijdse verwachtingen verwoord. Ten behoeve van de contactpersoon/aanmelder wordt bij de afronding van de begeleiding een oriëntatieverslag opgemaakt. Het dossier wordt tot maximaal 3 jaar na de afronding van de begeleiding bewaard. Het oriëntatieverslag wordt digitaal bewaard en ten laatste vijf jaar na de meerderjarigheid van de jongere vernietigd. 
 
KLACHTEN
Wij staan open voor alle vragen, bekommernissen of klachten. Leeft er een ongenoegen of is er iets onduidelijk dan kunt u dit steeds meedelen aan de begeleiding. Indien nodig, kan u zich rechtstreeks tot de directie wenden. Als u dat wenst, kan er een formulier gevraagd worden om schriftelijk een klacht in te dienen. U kan zich ook wenden tot de verwijzende instantie. Bij de afronding van de begeleiding kan een tevredenheidonderzoek worden ingevuld.
 
FINANCIËLE BIJDRAGE
Het Agentschap Jongerenwelzijn neemt de kosten van de begeleiding op zich.
Voor een opname bedraagt de financiële bijdrage van de ouders twee derde van het hoogste bedrag van de kinderbijslag. Bij doorverwijzing via de jeugdrechtbank wordt ook de bestemming van het andere derde deel vooraf bepaald. Met deze bijdrage zijn de meeste zaken bekostigd : kost en inwoon, pedagogische begeleiding, activiteiten, vervoerskosten vanuit het centrum naar school (uitgezonderd verlies van vervoersbewijzen). De vervoerskosten voor verlofmomenten, school- en doorlopende medische kosten worden door de ouders betaald. Eerder opgestarte hulpverlening (bijvoorbeeld psychiater) kan bestendigd worden tijdens de opname, maar wordt niet door het centrum betaald.  Uitzonderlijke kosten (bijvoorbeeld schade) worden met jongere, ouders en begeleiding besproken. Voor het gebruik van een fiets en sleutels vragen wij een kleine waarborg. Een ambulante begeleiding is voor onze cliënten gratis.