cover Cruushove
Cruushove

Verblijf en contextbegeleiding

Professionelen

VOORSTELLING

Cruushove biedt twee modules aan: module verblijf en module contextbegeleiding voor 10 jongens tussen 12 en 18 jaar en hun context.
Binnen de module verblijf biedt de begeleidingsgroep / studio een (tijdelijke) residentiële opvang aan jongeren in een problematische leefsituatie.  De hulpverlening heeft als doel de jongere optimale ontwikkelingskansen te bieden en richt zich naar de context binnen de module contextbegeleiding. Als tijdelijke begeleiding biedt het een overbrugging naar een re-integratie in de context of naar zelfstandig wonen via kamertraining en/of contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. Het gebouw is gelegen aan de rand van  St. Kruis Brugge en in de nabijheid van diverse  scholen. 

VISIE

De pedagogische visie en de werking is gesteund op een aantal principes:

 • Emancipatorisch: zelfverantwoordelijkheid van de jongere en zijn context en responsabilisering.

 • Contextgericht: samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden met de context.

 • Structurerend: duidelijkheid, houvast, veiligheid, kader.

 • Persoonsinvesterend en aanklampend.

 • Oplossingsgericht: gericht op het groeien in de toekomst.

 • Herstelgericht : bij overtreding regels of toebrengen schade wordt naast het sanctionerende aspect ook gezocht naar herstel.

TEAM:

 • Directie / pedagogisch coördinator.

 • 7 begeleiders (waaronder 2 halftijds hoofdbegeleiders).

 • Logistiek personeel.

Aanmelding & intake procedure

 • De wachtlijst wordt centraal beheerd via insisto (intersectorale toegangspoort) . Bij een vrije plaats wordt bekeken wie als eerste op de wachtlijst staat en wordt er contact opgenomen 

 • Telefonische aanmelding door contactpersoon/aanmelder bij afdelingsdirecteur; indien positief vraagt deze schriftelijke informatie op 

 • De jongere/context  wordt besproken in team

 • Bij een positief antwoord kan de jongere en zijn context op kennismaking-  en/of intakegesprek  komen                                                                                

 • Bespreking op pedagogisch team ; indien positief : beslissing tot opname  

 • Een opnamegesprek  met alle betrokken partijen (ook consulent)

Hulpverleningsaanbod

Algemene omschrijving van het hulpverleningsaanbod:

 • Residentiële begeleiding ; module verblijf.

 • Begeleiding van de context.

 • Een kader dat houvast, duidelijkheid, veiligheid en warmte biedt.

Het basishulpverleningsprogramma:

 • Individuele en groepsbegeleiding.

 • Context- en gezinsbegeleiding.

 • Zelfstandigheidsbegeleiding.

 • Studiebegeleiding.

 • Vrijetijdsbegeleiding. 

 • Therapeutische begeleiding (in samenwerking met andere diensten).

Voorwaarden of criteria voor hulpverlening:

 • Aanmelding via intersectorale toegangspoort.

 • Jongen tussen 12 en 18 jaar.

 • Context woont in Noord-West-Vlaanderen.

 • Bij opname school lopend in dagonderwijs.

 • Problematische leefsituatie. 

 • Bij vrijwilligheid aanmelding via brede instap ITP,  Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK).

 • Bij gerechtelijke jeugdhulp via Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ) en dus via een jeugdrechter.

Grenzen van de hulpverlening:

 • Een zware psychiatrische problematiek.

 • Een zware verslavingsproblematiek.

 • Een zware agressieproblematiek.

 

Schakelmogelijkheden:

Instroom: 

 • Via de wachtlijst of vanuit een andere afdeling van VZW De Patio.

Doorstroom: 

 • Terug naar huis met contextbegeleiding door Cruushove .

 • Binnen de Patio : doorstroom naar contextbegeleiding of dagbegeleiding of kamertraining of contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW). 

Uitstroom:

 • Stopzetting begeleiding.

 • Buiten de Patio : een andere vorm van begeleiding.

Begeleidingsduur & nazorg 

Minimum en maximum begeleidingsduur:

 • Wordt individueel bepaald. 

 • Afhankelijk van verschillende actoren.

Nazorgmogelijkheden:

 • Terug naar context : 3 maanden nabegeleiding door  contextbegeleiding Cruushove.

Bezoek & contactmogelijkheden 

Regels i.v.m. bezoek en contactmogelijkheden:

 • Via telefoon, gsm, sociale media.

 • Bezoek in de voorziening (liefst  na afspraak).

 • Weekend- en verlofregelingen.

Vrijheden en uitgangsuren: 

 • Vrije uren : worden individueel bepaald binnen het vrijetijdssysteem.

 • Vrijetijdsclub.

 • Weekend- of vakantiejob. 

 • Kamp. 

 Financiële implicaties  van hulpverlening:

 • Kosten van de hulpverlening en zorg worden in overleg en waar kan  gedeeld  tussen context en Cruushove.

 • Regeling kinderbijslag gebeurt door de verwijzende instantie : 2/3 wordt ingehouden en 1/3 wordt aan de context of de jongere toegekend.

 • Als de jongere thuis verblijft, kan in bepaalde omstandigheden een dagvergoeding betaald worden aan de context. 

Klachtenprocedure:

Indien informele en mondelinge kanalen geen voldoening bieden:

 • Schriftelijke klacht richten aan de directie.

 • Onderzoek door directie.

 • Schriftelijk antwoord van de directie met motivering , eventueel verderzetting. 

 • Indien nodig  inschakelen van  consulent, politie, JO-lijn, bemiddeling enz.