cover CBAW (Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen)
CBAW (Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen)

Professionelen

Voorstelling en visie:
Jongeren die nood hebben aan begeleiding op weg naar hun zelfstandigheid kunnen zich (laten) aanmelden bij CBAW. We stimuleren hen tot meer zelfredzaamheid op een integrale, op maat gesneden, vraaggerichte, emancipatorische, aanhoudende en ambulante manier. Het doel is dat de jongeren zich leren handhaven in hun context en in de maatschappij.
•    We vertrekken van respect voor wat de jongere belangrijk vindt in het leven.
•    We vinden dat iedereen recht heeft op gepaste hulp om zijn/ haar mogelijkheden zo goed mogelijk te kunnen gebruiken.
•    We willen de positieve relaties tussen mensen gebruiken om mensen te helpen bij het bereiken van hun doelen.
•    We vinden dat problemen best worden opgelost waar ze zijn ontstaan, bv in het gezin, op school, ...
•    We vinden dat de jongere recht heeft op privacy en zelf mag bepalen wat hij/zij wil vertellen aan de begeleiding.

Aanmeldings- en intakeprocedure:
De aanmelding  wordt ingediend door een contactpersoon-aanmelder (consulent, medewerker CLB, CAW, huisarts…). De aangemelde jongere komt op een wachtlijst terecht.
Eenmaal een jongere op de wachtlijst staat, nodigt een teamlid de jongere uit voor een voorstelling over de werkvorm CBAW. Op basis van deze voorstelling kan de jongere een definitieve keuze maken.
Van zodra er een vrije plaats is, wordt de eerste jongere op de wachtlijst uitgenodigd voor een startgesprek. De jongere kiest zelf of er nog andere contextfiguren bij dit startgesprek aanwezig moeten zijn. Indien een jongere werd aangemeld via de sociale dienst van de Jeugdrechtbank of het Ondersteuningscentrum Jongerenwelzijn (interveniërend), wordt de consulent mee uitgenodigd op dit startgesprek.
Tijdens dit gesprek worden de hulpvraag en verwachtingen bevraagd bij de jongere (en mogelijke andere betrokkenen) en wordt een overeenkomst over de begeleiding ondertekend tussen de jongere en de begeleider. De basisafspraken voor de begeleiding worden vastgelegd.

Hulpverleningsaanbod:
De begeleiding heeft als doel om de zelfstandigheid van de jongere te verhogen en wordt verzorgd door een vaste begeleider.
De contacten gaan hoofdzakelijk door in de eigen woonsituatie van de jongere.
Binnen de begeleiding hebben we aandacht voor de verschillende zaken die te maken hebben met zelfstandigheid, zoals hygiëne, huishouden, budgetteren, administratie, dagbesteding... Daarnaast is er ook aandacht voor persoonlijke vragen en problemen, relaties ...

Voorwaarden of criteria voor hulpverlening:
•    De jongere wil wonen in het bestuurlijk arrondissement Brugge.
•    De jongere wordt aangemeld door een contactpersoon-aanmelder en komt op onze wachtlijst terecht via de toegangspoort.
•    De jongere toont interesse voor en bereidheid tot de begeleiding.

Grenzen van de hulpverlening:
De jongere moet akkoord gaan met volgende basisafspraken:
•    Minstens één contact per week met de begeleider.
•    Bij de start van de begeleiding wordt een geblokkeerde rekening geopend waarop alle inkomsten van de jongere worden gestort. Via deze rekening wordt budgetbegeleiding van de jongere gedaan.
•    De jongere bespreekt belangrijke beslissingen met de begeleider vooraleer keuzes te maken.

Begeleidingsduur:
Er wordt gewerkt per periode van 6 maanden.
De duur, noodzaak en zinvolheid van elke begeleiding wordt besproken met de jongere, de begeleider en de pedagogisch coördinator van het team (en desgevallend de consulent).

Nazorg mogelijkheden:
Op het afsluitende gesprek met de jongere spreekt de begeleider met de jongere af welke (in vorm, frequentie en duur) nazorg er zal zijn, indien dit nog een vraag is van de jongere.

Financiële implicaties van hulpverlening:
De overgang naar CBAW van de jongere kan financiële gevolgen hebben voor de inkomsten van zijn ouders (kinderbijslag, studiebeurs).
De minderjarige ontvangt maandelijks een onderhoudstoelage als hij/zij onvoldoende eigen inkomsten heeft. Deze onderhoudstoelage is ongeveer evenveel als het leefloon.

Klachtenprocedure:
Zijn er problemen rond de begeleiding zelf, bijvoorbeeld over de manier waarop er gewerkt wordt, zegt de jongere dit uiteraard best eerst tegen de begeleider, zo kunnen zij samen proberen om er iets aan te doen.
Vindt de jongere dat de oplossing die uit de bus kwam niet voldoet, dan kan hij/zij een klachtenformulier invullen dat hij/zij kan verkrijgen bij de begeleider of de directeur. In dit geval zal de directeur samen met hem/ haar en de begeleider bekijken welke maatregelen kunnen genomen worden om een oplossing te vinden voor de klacht.