cover Contextbegeleiding
Contextbegeleiding

Professionelen

Voorstelling en visie:
Contextbegeleiding biedt hulp aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar waarbij er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie en waar mobiele hulp is aangewezen.
Dit betekent dat bepaalde problemen in het gezin er voor zorgen dat het moeilijk wordt om de nodige rust, stabiliteit en groeikansen te bieden aan de gezinsleden. Terzelfdertijd zijn er nog voldoende krachten en waarborgen en  is de acute veiligheid van de gezinsleden niet in het gedrang.
Contextbegeleiding (of de vroegere thuisbegeleiding) richt zich specifiek op het gezin, waar één vaste begeleid(st)er zeker eenmaal (en indien nodig meermaals) per week thuis langs komt (afhankelijk van de gekozen werkvorm).
We werken in de eerste plaats met de kinderen/jongeren en hun gezin van herkomst en tevens met de directe steunfiguren uit de ruimere (familiale) omgeving. Daarnaast worden ook andere betekenisvolle figuren betrokken indien het gezin dit belangrijk vindt.
We gaan samen op weg om de moeilijkheden aan te pakken en dichter bij een gewenste oplossing te komen. De ouders worden begeleid in hun ouderlijke en opvoedkundige vaardigheden om de zelfontplooiingskansen van hun kinderen te vergroten. Daarbij doen we een beroep op de positieve krachten van het gezin en zijn actieve medewerking.

Hulpverleningsaanbod
Voor de begeleiding start, wordt een keuze gemaakt tussen 2 modules:

De Laagintensieve contextbegeleiding is bedoeld voor gezinnen met afgebakende probleemgebieden en veranderingsperspectief binnen de zes maand. Het gezin is gemotiveerd om wekelijks een uur samen te werken en via concrete acties een duurzame verandering te bekomen.

De Breedsporige of reguliere contextbegeleiding is er voor die gezinnen waar de opvoedingsproblemen verbonden zijn met meerdere aspecten van het gezinsfunctioneren. In deze begeleiding wordt samen met het gezin doelrealisatie voorop gesteld binnen een (hernieuwbare) termijn van één jaar.
Door een meer integrale inzet en intensieve  samenwerking (2 uur per week) is deze module geschikt voor complexe situaties of bij gezinnen waar een steunend professioneel of familiaal netwerk nog ontbreekt of in opbouw is.

De contextbegeleiding in het kader van Veiligheidsplanning - Signs of Safety is een nieuw initiatief om op een Oplossingsgerichte manier te komen tot een werkend veiligheidsplan dat de alledaagse leefomstandigheden rond een kind of jongere verandert, zodat iedereen weet dat het kind of de jongere veilig is wanneer het moeilijk loopt.
De Signs of Safety methodiek werd ontwikkeld gebaseerd op het Oplossingsgericht Werken, twee benaderingswijzen waar vzw De Patio reeds lang van doordrongen is en waar het overgrote deel van het personeel mee bekend is via korte in-house en zelfs langdurige opleidingen, o.a. aan het Korzybski Instituut.
Andrew Turnell, één van de ontwikkelaars van ‘Signs of Safety’, gaf zelf aan dat het een ‘practitioners model ‘is dat steeds in ontwikkeling moet blijven om relevant te zijn voor de veiligheid van de kinderen en jongeren.
Daarom dat we deze module expliciet zien als een samenwerkingsverband met onze verwijzers uit de gemandateerde voorzieningen. Het is samenwerken aan veiligheid met de cliënten, het netwerk en de professionelen in functie van de kinderen en jongeren.Aanmelding en begeleidingsproces
Sedert januari 2015 zijn de aangeboden modules rechtstreeks toegankelijk.
Een doorverwijzing door het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of door de Jeugdrechtbank is niet langer nodig, evenmin dient er een A-document ingevuld.

Iedereen kan contact nemen om mobiele contextbegeleiding te vragen, (met uitzondering van de contextbegeleiding veiligheidsplanning)

Dit doe je het best door het aanmeldingsformulier in te vullen en door te sturen naar:
wim.sibbens@depatiovzw.be 
Gezinnen kunnen ook zelf bellen of langs komen om een aanvraag te doen.

Een intake voor de effectieve start is cruciaal om bij alle partijen (de betrokken gezinsleden, en de aanmelder) de verwachtingen, het engagement en de gewenste doelen af te toetsen.
Dit resulteert in een begeleidingsovereenkomst waar de gekozen module en begeleidingsafspraken in te vinden zijn.
Gedurende de eigenlijke begeleidingsfase ondersteunen we het gezin om het proces op gang te brengen dat hen in staat stelt om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. De duur van deze fase varieert van gezin tot gezin en is afhankelijk van de gekozen module.
Steeds wordt er zesmaandelijks geëvalueerd.
De afbouw van de begeleiding start wanneer de betrokken partijen menen dat de verontrustende opvoedingssituatie voldoende is afgenomen.
We willen uiteindelijk tot een moment komen waarop het gezin zelf sterk genoeg is om op eigen krachten terug verder te kunnen.