cover 't Groot Hersberge
't Groot Hersberge

Verblijf, kamertraining en cbaw

Ouders en jongeren

"Jongeren samen met hun context laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid"

 
Informatie voor de jongere
 
Inleiding

Misschien verblijf je nu nog thuis of ben  je in een onthaal- of observatiecentrum en wordt er een overgang overwogen omdat er een oplossing moet komen voor de moeilijke situatie waarin je verkeert. 
Via je contactpersoon/aanmelder word je aangemeld bij de toegangspoort ( mensen die kijken of je bij ons hulp kan krijgen) Lukt een verblijf thuis op dit moment niet meer en kies je vrijwillig voor extra hulp, dan kom je via de toegangspoort terecht bij het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg). Dit OCJ neemt contact op met een voorziening waar je tijdelijk residentieel kan worden opgevangen als het thuis echt niet meer haalbaar is (bv. ’t Groot Hersberge).
In de gerechtelijke jeugdhulp kom je via de sociale dienst jeugdrechtbank in de gedwongen hulpverlening terecht en sta je dus mogelijk  tot de leeftijd van 18 jaar onder de jeugdrechter. 
Ongetwijfeld zit je als jongere met heel wat vragen rond een begeleidingshuis. ‘Wat is het?’, ‘Hoe werkt het?’… Daarom proberen we hieronder wat meer uitleg te geven over onze werking. 

 
Onze werking


’t Groot Hersberge is een voorziening, voor jongens tussen de 12 en 21 jaar, binnen de bijzondere jeugdhulp, die jou kan helpen binnen een problematische opvoedingssituatie. Bij aankomst maak je kennis met de werking van onze leefgroep, waarin je kan samenwonen met ongeveer 10 jongens. Afhankelijk van jouw eigen traject kan er opnieuw naar huis toe gewerkt worden, naar kamertraining, cbaw ( begeleid wonen) of misschien nog iets totaal anders. Vanaf de leeftijd van 16.5 jaar kan je bij ons begeleid worden in 1 van onze 4 studio’s die zich op het domein van de leefgroep bevinden. Van hieruit kan je doorgroeien, vanaf de leeftijd van 17.5 jaar, naar cbaw waarbij je in een eigen studio/appartement woont en nog voor een bepaald aantal zaken beroep kan doen op ons. Binnen contextbegeleiding autonoom wonen neem je jouw leven zo zelfstandig mogelijk in eigen handen.
 
We vinden het belangrijk om eerst eens kennis te maken met elkaar via een proefdag, waarop je een dag aanwezig bent in onze leefgroep en zodoende ’t Groot Hersberge én de begeleiders leert kennen. Daarnaast volgt er een intakegesprek waarin we samen met jou en de belangrijkste figuren rondom jou eens stil staan bij wie je bent, welke motivatie je hebt én waarin we luisteren naar al jouw vragen. Als we een begeleiding kunnen uitbouwen, gaan we graag over tot opname en spreken we een opnamedatum af. We stippelen graag jouw eigen traject uit waarin gekeken wordt waaraan we kunnen werken en hoe jouw toekomst er kan uit zien. Misschien is een terugkeer naar huis wel weer mogelijk?
 
Wanneer duidelijk is welk traject we met jou bewandelen, dan wordt dit genoteerd in een handelingsplan. Hierin leggen we duidelijk vast hoe we de situatie zullen aanpakken. Na zes maanden wordt dit  handelingsplan opnieuw met jou en de belangrijke personen rondom jou besproken en bekijken we hoever we staan en hoe de zaken lopen. Na die bespreking maken we een evolutieverslag op waarin staat waar er de volgende 6 maanden met jou aan gewerkt wordt. De vooruitgang en je toekomst hangt af van de evolutie die jij en je context (ouders, pleegouders, adoptieouders, tante of nonkel…) doormaken. Tijdens de bespreking zal ook je consulent, contactpersoon/aanmelder, irc of jeugdrechter zijn mening geven over het traject dat je aflegt. Samen met alle betrokkenen wordt gekeken wat er nog te doen staat. Komt er nog een vervolg aan de begeleiding bij ons of in een andere hulpverleningsvorm zoals een dagcentrum of kan de begeleiding stoppen wegens een terugkeer naar huis? Wanneer de begeleiding gestopt wordt, kan je nog altijd gedurende een drietal maanden beroep doen op ons. Dit heet dan nazorg. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je zelf vragen om nog verdere begeleiding te krijgen. Dan word je volledig op vrijwillige basis begeleid en kan er op gelijk welk moment ook gekozen worden om te stoppen.
 
Informatie voor de ouders
 
 
Als ouder is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van onze manier van werken. Van bij de start van de begeleiding is betrokkenheid vanuit uw kant een sterkte in het traject dat we doorlopen. Informatie, overleg, samenwerking, duidelijkheid zijn noodzakelijke voorwaarden om de begeleiding slaagkansen te geven. Hieronder geven we graag wat aandachtspunten mee die voor u als ouders wel belangrijk kunnen zijn. Daarnaast nodigen we jullie uit om ook de tekst voor de jongere te lezen om zo een zicht te krijgen op het verblijf van uw zoon in onze voorziening.
 
Enkele aandachtspunten:
 
Kosten aan het verblijf

Voor de kosten die eigen zijn aan het verblijf moet je als ouder niets betalen. Voor kosten rond school, medische verzorging, ontspanning,…… spreken we af met ouders wie en in welke mate kan en zal bijdragen in de kosten.

School/ werk

We motiveren de jongeren om een volledige schoolcarrière binnen het voltijds dagonderwijs af te werken. Dit wil zeggen dat we ons inzetten om de jongens te ondersteunen en te helpen om aan een diploma/getuigschrift te komen zodat ze maximale kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Zo voorzien we ook tijdens de schooldagen studietijd binnen de voorziening.
Voor jongens die echt schoolmoe zijn of waarvoor de opleiding beter sterk ervaringsgericht is, kan er overgegaan worden op deeltijds leren of leercontract. Wel houden we eraan dat de jongere een volledige weekinvulling heeft. Vaak doen we voor deeltijds werk ook een beroep op anderen. Zorgboerderij, vrijwilligerswerk en andere projecten bieden aan de jongere, naast school, veel kansen om werkhoudingen aan te leren. Voor jongeren die een tijdlang niet naar school kunnen of geen gepast werk hebben, doen we een beroep op een zorgboer. We vinden het normaal dat ouders bij schoolcontacten, schoolkeuzes e.d. zoveel mogelijk aanwezig en betrokken zijn. Eventuele grote wijzigingen worden dan ook steeds met de ouders besproken.


Zakgeld

Jongens die minder dan een bepaald bedrag verdienen of geen eigen inkomsten hebben, krijgen zakgeld vanuit 't Groot Hersberge. De concrete bedragen van zakgeld zijn afhankelijk van de leeftijd en zijn vastgesteld door de overheid. 

Kindergeld

Soms kunnen ouders verplicht worden om een deel van het kindergeld, eventueel aangevuld met een bijkomende bijdrage, te betalen. Dit geld komt nooit bij 't Groot Hersberge terecht maar wordt teruggestort naar Jongerenwelzijn. Dikwijls wordt ook een derde van het  kindergeld gereserveerd als spaarreserve voor de jongen. Dit geld komt terecht op een rekening waarvan wij het beheer niet hebben.

Kledij

Bij opname en vertrek van een jongere wordt er steeds een kledij-inventaris opgemaakt. De jongeren krijgen volgens noodzaak nieuwe kledij waarvoor een budget is voorzien. 

Gezondheid

Als de jongere voorheen was opgenomen in een observatiecentrum, is er een medisch onderzoek geweest. We krijgen die gegevens mee met het observatieverslag. Indien er geen doktersonderzoek is geweest, kan je medische zaken doorgeven bij het intakegesprek of bij de opname. Het is immers van groot belang dat we op de hoogte zijn van eventuele problemen (vb. allergieën, medicatie…). Deze gegevens geven we door aan de huisarts die aan de voorziening is verbonden. De gewone dokters- en apotheekkosten worden door ons geregeld. We doen daarbij ook een beroep op de verantwoordelijkheid van de ouders. Vanaf de leeftijd van 18 jaar is de jongere zelf verantwoordelijk voor zijn dokterskosten. 

Weekend en verlofregelingen

Weekend en verlofregelingen worden steeds met u afgesproken (soms ook met de consulent van de jeugdrechtbank).
Als een jongere opgenomen is, betekent dit  natuurlijk niet  dat er geen contacten meer zijn met thuis. Het tegendeel is eerder waar, het blijft een grote opdracht om het contact met thuis weer vlot te laten verlopen. Daarom bespreken wij de weekendregeling met de ouders vanaf het begin. Afhankelijk van de mogelijkheden, de draagkracht van de ouders, de regelingen tussen gescheiden ouders… wordt een overeenkomst uitgewerkt en wordt er concreet afgesproken hoe en hoe vaak de jongere naar huis gaat. Tevens kan er een flexibiliseringsovereenkomst zijn, dit is een overeenkomst waarbij de jongere meerdere dagen tijdens de week thuis of in de context verblijft.


Tussentijdse contacten

U kan steeds contact opnemen met 't Groot Hersberge om een afspraak te regelen voor een overleg met bijvoorbeeld de individuele begeleider. Telefonische contacten (050/21.12.92) met ons zijn mogelijk vanaf 8 uur tot 20 uur. In zeer dringende gevallen kan er na die uren nog contact worden opgenomen.  De jongen mag ook zelf telefonisch contact opnemen met zijn ouders/context tenzij de jeugdrechter dit anders besliste.
Een bezoek kan altijd, maar we vragen wel om ons vooraf te verwittigen zodat u niet midden in een geplande activiteit op bezoek komt. 


Briefwisseling

Er is  vrij postverkeer tussen de jongere en zijn ouders/familie.

Dossiers en de wet op de privacy

Van bij de start van de begeleiding wordt een begeleidingsdossier bijgehouden met daarin allerlei gegevens rond de identiteit van alle betrokkenen, de familiale toestand, gegevens rond de jongen op pedagogisch, medisch, psychologisch vlak, probleembeschrijvingen, voorstellen voor oplossingen, vorderingen… Binnen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn deze gegevens binnen de voorziening enkel toegankelijk voor de begeleiders en de directie. Zelf kunt u de gegevens betreffende uzelf en uw zoon, aangemaakt in 't Groot Hersberge, opvragen en eventueel laten corrigeren door de directie. 

Klachten/opmerkingen

Niettegenstaande het onze bedoeling is zo goed mogelijk met u samen te werken, kan het altijd gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Als er ontevredenheden of vragen zijn, neemt u best contact op met de begeleiding of de directie zodat er samen met u kan gezocht worden naar een oplossing.