cover 't Groot Hersberge
't Groot Hersberge

Verblijf, kamertraining en cbaw

Professionelen

VOORSTELLING

 
De begeleidingsgroep biedt jongeren in een problematische opvoedingssituatie een (tijdelijke) residentiële opvang. De hulpverlening heeft als doel de jongere optimale ontwikkelingskansen te bieden en richt zich naar de context. Als tijdelijke begeleiding biedt het een overbrugging naar een re-integratie in de context of naar zelfstandig wonen via kamertraining en/of begeleid zelfstandig wonen.
Het leefgroepsgebouw is  gelegen op 500 meter van het station en in de nabijheid van diverse  scholen. Naast de leefgroepswerking bieden we ook kamertraining aan en cbaw voor jongeren die reeds bij ons verblijven.

VISIE
 
De pedagogische visie en de werking is gesteund op een aantal principes:
 • emancipatorisch werken: zelfverantwoordelijkheid van de jongere en zijn responsabiliteit.
 • gezinsgericht: samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden.
 • structurerend: duidelijkheid, houvast, veiligheid en een kader.
 • persoonsinvesterend en aanklampend.
MISSIE

Betrokken en met kracht: mensen ondersteunen naar veilig en kansrijk samenleven.

AANMELDING & INTAKE
 
Aanmeldingen dienen steeds te gebeuren via iro@depatiovzw.be.
 1. De pedagogisch coördinator neemt contact met alle betrokkenen en vraagt informatie op,
 2. indien de hulpvraag passend is bij het hulpaanbod volgt er een kennismakingsdag voor de jongere,
 3. Daarna volgt er een intakegesprek met jongere en context,
 4. Hierna volgt er een teambespreking, bij groen licht kan de jongere instromen,
 5. Als laatste is er een opnamegesprek met alle betrokken partijen waarin de doelstellingen duidelijk moeten worden.
HULPVERLENINGSAANBOD
 
Residentiële begeleidingsgroep, kamertraining en CBAW  in een kader dat houvast, duidelijkheid, veiligheid en warmte biedt.

Het basishulpverleningsprogramma:

 • Individuele- en groepsbegeleiding,
 • Studiebegeleiding,
 • Vrijetijdsbegeleiding,
 • Zelfstandigheidsbegeleiding,
 • context en gezinsbegeleiding,
Voorwaarden of criteria voor hulpverlening:
 • verontrustende opvoedingssituatie en/of een MOF-dossier,
 • verwijzing door het OCJ, Jeugdrechtbank of via brede instap.
Grenzen van de hulpverlening:
 • een zware psychiatrische problematiek,
 • een zware verslavingsproblematiek,
 • een zware agressieproblematiek.

WERKVORMEN

Leefgroep

Binnen de module verblijf biedt de begeleidingsgroep een (tijdelijke) residentiële opvang aan maximum 10 jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie. De hulpverlening heeft als doel de jongere optimale ontwikkelingskansen te bieden en richt zich zeer sterk naar de context. We streven naar een warm basisklimaat met een goeie school- en werkbegeleiding. Als tijdelijke begeleiding biedt het een overbrugging naar een re-integratie in de context of naar zelfstandig wonen via kamertraining en/of contextbegeleiding in functie van autonoom wonen.

Het leefgroepsgebouw is gelegen op 500 meter van het station en in de nabijheid van diverse scholen. 

Kamertraining

Kamertraining, met module verblijf en contextbegeleiding, is een afdeling van ’t Groot Hersberge, gelegen op het domein van het leefgroepsgebouw. Het gebouw  bestaat uit vier identieke studio’s waarin jongeren individueel kunnen begeleid worden richting zelfstandigheid.
Kamertraining biedt, vanaf de leeftijd van 16,5 jaar, de kans om na een verblijf in de leefgroep (of indien externe aanmelding na kort verblijf in de leefgroep) te werken aan de individuele zelfstandigheid.
De jongere beschikt over een startkapitaal en leert er onder begeleiding zelfstandig in te staan voor zijn eigen woon- en leefsituatie. Veel aandacht gaat naar het functioneren op het vlak van school en/of werk, vrije tijd, integratie in de maatschappij, … .
Zoals in de leefgroep wordt er een sterke focus gelegd op de zelfverantwoordelijkheid van de context en het optimaliseren van dialoog.
De jongere heeft een dagbesteding.
Na een verblijf op kamertraining kan gekozen worden om volledig zelfstandig te gaan wonen of nog verdere begeleiding te krijgen via CBAW.
De jongeren kunnen op kamertraining verblijven tot hun twintigste.

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW)

Vanaf de leeftijd van 17,5 jaar kan de jongere kiezen voor CBAW.
Indien de jongere nog geen 18 jaar is, moet er een akkoord zijn met de ouders en de contactpersoon/aanmelder.
Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan hij daar zelf over beslissen. Het begeleidingsaanbod binnen
CBAW is sterk geïndividualiseerd en gebaseerd op een ervaringsgericht traject met een sterke ondersteuning op praktisch, sociaal en maatschappelijk vlak.
CBAW begeleiding kan tot 21 jaar.


OPVOLGING
 • De irc (interne regisseur op cliëntniveau) binnen De Patio volgt vanop een afstand het traject van de jongere op. Die persoon bekijkt of de jongere de gepaste hulpverleningsvorm krijgt en trekt indien nodig aan de alarmbel.
 • Daarnaast heeft iedere minderjarige ook recht op een bijstandspersoon. Die persoon is gebonden aan het beroepsgeheim en wordt aangewezen door de jongere. Hij of zij mag niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulp omdat hij/zij de minderjarige in alle contacten met de jeugdhulp en/of in het uitoefenen van zijn rechten bijstaat.
SCHAKELMOGELIJKHEDEN
Binnen het EMK kan er geschakeld worden naar de diverse modules die in De Patio vzw voorhanden zijn, zowel naar instroom als naar doorstroom.
 

BEGELEIDINGSDUUR EN NAZORG

Minimum en maximum begeleidingsduur

Dit wordt individueel bepaald. De begeleiding kan om diverse redenen worden stopgezet. Bijvoorbeeld omdat de leeftijdsgrens van 18, 20 of 21 jaar is bereikt, omdat er overgegaan wordt naar andere hulpverlening of omdat er een terugkeer is naar huis, …

Nazorgmogelijkheden

Na de begeleiding in ’t Groot Hersberge voorzien we een nazorgperiode van 3 maand. Niettemin willen we als voorziening steeds doen wat we kunnen. Dat wil zeggen dat er nog contact kan worden opgenomen met ons, dat er kan langsgekomen worden voor een gesprek en nog zoveel meer. We behouden immers het liefst een zo goed mogelijke band met de ouders en de jongeren. Daarom staat onze deur altijd open.


BEZOEK EN CONTACTMOGELIJKHEDEN
 • We zijn bereikbaar via telefoon en gsm,

 • bezoek in de voorziening kunnen na afspraak,

 • per individueel traject maken we een weekend- en verlofregelingen,

 • ook vrijheden en uitgangsuren worden individueel bepaald binnen ons vrijetijdssysteem. Hierin wordt rekening gehouden met vrijetijdsclubs, weekend- en/of vakantiejob en andere invulling zoals bijvoorbeeld kampen, …

FINANCIELE IMPLICATIES

Kosten verbonden aan de hulpverlening vallen ten laste de plaatsende instantie. We stimuleren in ’t Groot hersberge de verantwoordelijkheid van de ouders, zo ook op financieel vlak.
Vanaf 18 jaar en bij verblijf in kamertraining of CBAW staat de jongere zelf in voor zijn inkomsten, dit kan via het OCMW en/of eigen inkomsten.
De regeling voor kinderbijslag gebeurt door de verwijzende instantie, waarbij 1/3de van de kinderbijslag naar de context gaat of op een spaarrekening voor de jongere geplaatst wordt. Als de jongere veel thuis verblijft, kan een dagvergoeding betaald worden aan de context.

 
KLACHTENPROCEDURE
 
Indien informele en mondelinge kanalen geen voldoening bieden kan men:
 • schriftelijke klacht richten aan de afdelingsdirecteur via lieven.deroo@depatiovzw.be. Die is dan verplicht om dit binnen de 14 dagen te onderzoeken en daarna een schriftelijk antwoord te formuleren met motivering.
 • Indien dit nog steeds niet voldoende is verwijzen wij door naar de JO-lijn.