cover 't Laar
't Laar

Observatie en oriëntatie

Jongeren en context

De stap naar een onbekend centrum is niet gemakkelijk.
Hulp vragen voor de moeilijkheden waarmee jullie te kampen hebben, is ook niet eenvoudig.
Dit brengt bij ieder wat onzeker- en nieuwsgierigheden mee en vooral verwachtingen en hoop.
Wij zullen ons uiterste best doen om uw verhaal te beluisteren en waar mogelijk mee te zoeken naar mogelijkheden om tot oplossingen te komen.
Verwacht echter geen wonderen. In enkele weken/maanden kan immers niet alles opgelost worden.
Samenwerken is een bijzonder belangrijk werkwoord in ons centrum en zal mede bepalend zijn voor de goede wending in het verloop van de hulpverlening. Uw problemen maken deel uit van onze bezorgdheden en we hopen dan ook van harte dat wij positief samen op weg kunnen om daar iets aan te doen.

We hopen dat de info op de site u een eerste beeld geeft van ons aanbod en werking.

Toine Perneel,
directeur

WERKING
’t Laar is een onthaal,-oriëntatie en observatiecentrum. Wij kunnen 11 jongens begeleiden, tussen 12 en 18 jaar, aan ons toevertrouwd door de Jeugdrechtbank of het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (O.C.J.), het Centrum Leerlingen Begeleiding (C.L.B.) of het Centrum Algemeen Welzijnswerk (C.A.W.).
Maximaal 8 jongens kunnen residentieel bij ons verblijven.
‘t Laar werd opgericht in 1981 en maakt sinds 2010 deel uit van vzw ‘De Patio’. Deze vzw verenigt kleinschalige voorzieningen die werkzaam zijn in de Integrale Jeugdhulp in de regio Brugge.
Er werd voor de naam ‘’t Laar ’ gekozen, ‘een open plek in het bos’, om één van onze belangrijkste doelstellingen te verwoorden: even op adem komen, een rustpunt bieden in moeilijke situaties.
Tijdens onze begeleiding proberen we samen met u inzicht te verwerven in wat moeilijk loopt. Dit inzicht bekomen we in de eerste plaats via frequente gesprekken met de jongere, zijn ouders of andere belangrijke steunfiguren. De begeleiding duurt meestal 60 dagen (of ongeveer 2 maanden).
Jongeren kunnen bij ons ambulant of residentieel worden begeleid.
Bij een ambulante begeleiding (module diagnostiek) zijn de betrokkenen in staat en bereid om vanuit de thuissituatie samen te werken. Er is wekelijks een individueel en een gezinsgesprek. Indien gewenst kan de jongere langskomen voor schoolbegeleiding of deelnemen aan groepsactiviteiten.
Indien de situatie thuis moeilijk houdbaar is kan ook geopteerd worden voor een residentiële begeleiding (module diagnostiek en verblijf). Op die manier creëren we tijdelijk wat afstand en ademruimte. Dit biedt iedereen de mogelijkheid om samen op een rustige manier na te denken over de toekomst.
Bij een residentiële begeleiding of opname leren we de jongere ook doorheen zijn verblijf beter kennen. Dagdagelijks wordt er samen geleefd met de andere jongeren en de leefgroepbegeleiders. Er zijn activiteiten (vorming, atelierwerking, sport) en ontspanningsmomenten. De leefgroepbegeleiders spelen hun observaties terug aan de jongere zodat hij zichzelf beter leert kennen.
Het is ook de bedoeling dat de jongere, ongeveer een week na zijn opname, vanuit ons centrum terug naar school gaat. We begeleiden hem hierbij. Dagelijks wordt het schoollopen opgevolgd en is er een verplicht studiemoment. Indien er een nieuwe school of opleiding moet worden gezocht, helpen we daarbij, in samenspraak met de ouders en het CLB.
Wanneer er nog andere hulpverlenende instanties betrokken zijn, of in het verleden zijn tussengekomen, worden deze meestal gecontacteerd, uiteraard mits instemming.
Doorheen de begeleiding pogen we samen na te gaan hoe het komt dat een bepaald probleem zich stelt. We zullen hierbij ook oog hebben voor het ruimere gezin, voor het heden en verleden. We willen een beeld krijgen van de positieve mogelijkheden, de moeilijkheden en de verwachtingen van iedereen.
Na zeven weken leggen we een hulpverleningsadvies voor aan de jongere, zijn ouders en de verwijzende instantie. Bedoeling is samen hier naar toe te groeien, deze begeleidingsperiode te gebruiken om te zoeken naar de meest passende verdere weg.
Als iedereen instemt met dit advies worden de laatste weken van onze samenwerking benut om dit concreet uit te werken. Indien het advies een vervolghulpverlening inhoudt leggen wij samen met de verwijzende instantie de nodige contacten.

HUIDIGE PERSONEELSPLOEG
PERNEEL Toine, directeur 050 / 33 78 80
toine.perneel@depatiovzw.be
HOSTE Vanessa, gezinsbegeleidster/psychologe 050 / 33 78 80
vanessa.hoste@depatiovzw.be
CHRISTIAEN Nic, gezinsbegeleider 050 / 33 78 80
nic.christiaen@depatiovzw.be
WILLEMANS Anneleen, psychologe 050/ 33 78 80
anneleen.willemans@depatiovzw.be
DEMEYER Charlotte, psychologe 050/33 78 80
Charlotte.Demeyer@depatiovzw.be
BOVENISTIER Nick, gezinsbegeleider 050/33 78 80
NickBovenistier.tlaar@depatiovzw.be
WITTEVRONGEL Leen, hoofdbegeleidster/schoolbegeleidster 050 / 33 78 80
leen.wittevrongel@depatiovzw.be
Jelle, groepsbegeleider
Laura, groepsbegeleidster
Jill, groepsbegeleider
Witze, groepsbegeleider
Brent, groepsbegeleider
Lien, groepsbegeleidster
Lore, groepsbegeleidster
Aminata, secretariaat
Claudio, logistiek medewerker
Deborah, logistiek medewerkster
An, logistiek medewerkster
Niet alle medewerkers zijn voltijds aan het centrum verbonden.

LOCATIE
Het Laar bevindt zich aan de rand van het centrum van Brugge, in het ‘Stubbekwartier’, nabij de Ezelpoort.
In de Leopold 2 laan 9 vindt u de leefgroep. In de Houthulststraat 10 (zijstraat Leopold 2 laan) zijn de burelen en bezoekruimtes.
Met het openbaar vervoer is 't Laar bereikbaar vanaf het station Brugge met buslijn 3 of 13, halte Kristus Koning (Carrefour Scheepsdalelaan) of Electrabel. Om de tien minuten is er vanuit het station een busverbinding.
Met de wagen neemt u, komende van de E40 of E403, de expressweg naar Zeebrugge, afrit AZ Sint Jan rechtsaf, aan de eerste lichten linksaf over de Canadabrug, rechtdoor tot voorbij de tweede lichten.
Andere richtingen : binnenring volgen tot aan de Scheepsdalebrug, linksaf, eerste lichten terug links.

SCHOOL & OPLEIDING
Onmiddellijk na de opname wordt de school gecontacteerd. De jongere gaat in aanvang een aantal dagen niet naar school en volgt hier het dagprogramma in het centrum.
Zo krijgt hij de gelegenheid alles rustig op een rijtje te zetten en leren wij hem beter kennen.
De afwezigheid op school wordt gewettigd met een schriftelijk attest, door ons aan de school overhandigd. Samen met de school wordt bekeken op welke manier de eventueel gemiste leerstof kan bijgehouden/ingehaald worden.
Het hernemen op school wordt vanuit het centrum grondig voorbereid. Wij onderhouden regelmatig contact met de scholen en het C.L.B.  Er is ook dagelijkse studiebegeleiding.

BEZOEK
Bezoeken van de ouders gebeuren steeds op afspraak. Wij maken ook van de gelegenheid gebruik om met elkaar te praten. Zo weten de ouders hoe het hun zoon in ons centrum vergaat en leren wij hun visie en vragen kennen. Bezoeken worden ook beperkt tot de naaste gezinsleden. Andere familieleden of steunfiguren worden enkel toegelaten na overleg tussen de ouders, de jongere en het centrum. Wij houden onszelf het recht voor op een bepaald moment in eigen naam te beslissen iemand wel of niet de toegang tot het centrum te verlenen in het belang van de minderjarige.

WEEKENDS & VERLOFMOMENTEN
In het weekend kunnen de jongens naar huis. Deze weekends worden met de gezinsbegeleiders, in onderling overleg, geregeld. Er worden indien nodig concrete afspraken gemaakt over de invulling. In de loop van de begeleiding kunnen de verlofmomenten thuis nog worden uitgebreid, indien gewenst of aangewezen in functie van de begeleiding.
Tijdens de schoolvakanties wordt er vaak met uitgebreide weekends of extra verlofdagen thuis gewerkt. Indien de jongere door de Jeugdrechtbank aan ons werd toevertrouwd, dienen wij over de schriftelijke toestemming van de bevoegde Jeugdrechter te beschikken. Deze toestemming wordt door ons aangevraagd.
Wanneer een weekend thuis niet haalbaar blijkt kan de jongere ook in ’t Laar blijven.

PROGRAMMA
Tijdens de week…
07.00 : opstaan
07.20 : ontbijt
aansluitend huishoudelijke taken
08.15 : kamerleven
09.00 : vorming
12.00 : middagmaal
aansluitend huishoudelijke taken
13.15 : kamerleven
14.15 : atelierwerking
Afwisselend hebben de ateliermomenten een creatieve of praktische invalshoek (tuinieren, fietsen herstellen, koken, knutselen)
16.00 : pauze
16.15 : sport:
maandag : basketbal/voetbal
woensdag : fitness
donderdag : zwemmen
vrijdag : vrije sportactiviteit
zaterdag : vrije sportactiviteit
(in de winter vindt de sport voor de atelierwerking plaats)
18.00 : avondmaal
aansluitend huishoudelijke taken
18.30 : vrije tijd
22.00 : kamerleven
22.00 tot 22.30 : lichten uit
Tijdens het weekend is er, voor de jongeren die hier blijven, een aangepast programma.

ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN
’t Laar beschikt over een ontspanningszaal (met pingpongtafel, tafelvoetbal en pooltafel) en een fitnesstoestel. We hebben ook een T.V. , computers en spelconsole die ’s avonds in beperkte mate kunnen worden gebruikt. Indien de jongere een sport- of andere vaste vrije tijdsbesteding heeft, bekijken we samen met hem en zijn omgeving of het wenselijk en haalbaar is deze vanuit het centrum verder te beoefenen. Indien nodig spreken we rechtstreeks af met de (sport)club.
Eigen T.V., laptop, tablet, computerspelletjes of spelconsoles zijn niet toegelaten.
GSM, smartphone of (draagbare) radio kunnen wel, op eigen verantwoordelijkheid.

CONTACTMOGELIJKHEDEN
Tijdens het verblijf zijn er contactmogelijkheden via de telefoon of het internet. Een brief of een kaartje kan natuurlijk ook.

Telefoneren :
Elke avond, tussen 20 en 22 uur, krijgt de jongere de gelegenheid om te bellen of om gebeld te worden. Indien hij over een GSM of smartphone beschikt, kan hij deze gebruiken tijdens de voorziene belmomenten. Buiten de belmomenten dient de GSM in bewaring te worden gegeven.
Afhankelijk van hun inzet in de groep kunnen de jongens na een tweetal weken overdag vrij over hun GSM beschikken (enkel na 22 uur blijft deze in bewaring).
Jongeren die niet over een GSM beschikken kunnen, gebruik maken van de vaste lijn: 050/337880
Er wordt niet gecontroleerd naar wie er wordt gebeld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de jeugdrechtbank.
Van buiten uit kunnen de jongens, buiten de belmomenten, in principe niet gebeld worden. Enkel in dringende gevallen worden zij aan de lijn geroepen. Deze afspraak is gegroeid vanuit de nood aan een rustige geest bij de jongeren.

Internet:
De jongeren kunnen tijdens hun opname ook gebruik maken van het computerlokaal. Deze computers zijn aangesloten op het internet. De computers worden gebruikt onder beperkt toezicht en met duidelijke afspraken.
Jongeren met een GSM of smartphone kunnen ook over de wifi code van ’t Laar beschikken .

Brief :
Er staat in ons centrum geen beperking op het briefverkeer. Wij respecteren de privacy van de bewoners. De brieven worden niet geopend. Wij houden onszelf wel het recht voor een brief samen met de jongere te openen.

ZAKGELD
Wekelijks krijgen jongeren die bij ons verblijven van de Vlaamse Gemeenschap een, volgens leeftijd bepaald, bedrag aan zakgeld ter beschikking.
12-13 jaar : 4.5 euro
14-15 jaar : 6 euro
16-17 jaar : 7.5 euro
Dit zakgeld wordt gegeven op woensdagnamiddag, waarna een begeleid bezoek aan de supermarkt wordt gebracht.
In het centrum is het de jongeren toegelaten geld op zak te hebben. Indien zij dit wensen kan hun zakgeld ook in de begeleiderkamer worden bewaard.
Wij raden aan ouders en jongeren aan het meegebrachte geld tot een strikt minimum te beperken. Hiermee willen wij de jongeren die van thuis uit slechts geringe steun genieten zo min mogelijk benadelen of diefstal/verlies beperken.

KLEDIJ
Indien gewenst worden persoonlijke spullen bij de opname genoteerd. Op die manier wordt gepoogd te verhinderen dat spullen verloren geraken, gestolen of geruild worden. Wij raden aan zelf de kledij van een kenteken te voorzien en een lijstje op te stellen van de spullen die de jongere van thuis uit meeneemt. Vergeten spullen worden nog één maand na vertrek uit het centrum bewaard.
Algemeen geldt dat het centrum niet instaat voor het wassen van de kledij. De bezoek- of verlofmomenten bieden de mogelijkheid om de was mee te nemen naar huis.
Zodoende is schone kledij en toiletgerief voor een tiental dagen een noodzaak. We vragen ook om sportkledij, sportschoenen, zwemgerief en badhanddoeken mee te brengen. Indien nodig kan het centrum tijdelijk in wat kledij voorzien.
In uitzonderlijke situaties kan de kledij ook in het centrum worden gewassen. De kledij wordt uiteraard met de nodige voorzichtigheid behandeld. Wij willen er op wijzen dat, indien er toch iets misloopt, wij niet kunnen tussenkomen voor een eventuele vergoeding.

KAMER
Iedereen heeft een individuele kamer. De jongens staan zelf in voor de netheid en de goede staat ervan. Dit wordt regelmatig gecontroleerd. Indien er schade wordt vastgesteld, wordt bekeken hoe deze schade kan hersteld en vergoed worden.
Wanneer de jongens niet op de kamer verblijven dient deze te worden gesloten. De jongeren beschikken over een eigen kamersleutel. Bij eventueel verlies dient de aanmaak van een duplicaat, ter waarde van €17, vergoed te worden.


FIETS
Heel wat verplaatsingen vanuit ’t Laar gebeuren per fiets. Indien je je eigen fiets niet kan meebrengen, krijg je tijdelijk een fiets (met bijhorend slot) ter beschikking. Hiervoor vragen wij een waarborg van €25. De jongere is zelf verantwoordelijk voor de goede staat van zijn fiets. Eventuele herstellingen worden door hem zelf uitgevoerd, uiteraard onder begeleiding. Bij schade wordt samen met de jongere en de context bekeken hoe deze kan vergoed worden (eventueel via zakgeld, waarborg) Indien de fiets zoek raakt of wordt gestolen, wordt de volledige waarborg ingehouden.


MEDISCH
Bij de start van de begeleiding wordt gevraagd of de jongere medicatie neemt en of er met bepaalde zaken rekening gehouden moet worden (bijvoorbeeld allergie, hygiëne, bedplassen).
Er is een verplicht medisch onderzoek bij onze huisarts: Artsenpraktijk ‘De Stoute’, Karel de Stoutelaan 164A te 8000 Brugge, tel. 050/311818. Dit onderzoek is vergelijkbaar met het medisch schoolonderzoek, georganiseerd vanuit het CLB. Deze consultatie wordt door ons centrum bekostigd.
Wij vragen bij aanvang van de begeleiding ook naar de identiteitskaart en een aantal mutualiteitsvignetten.


ROKEN
Vanaf 15 jaar mogen jongens in ons centrum roken, mits toestemming van de ouders, op afgesproken tijdstippen. Het gebouw is volledig rookvrij. Enkel in de tuin mag gerookt worden.
Jongens jonger dan 16 jaar mogen volgens de wet geen sigaretten kopen. Indien ouders toch wensen dat hun kind rookt tijdens zijn verblijf, vragen wij u om deze verantwoordelijkheid schriftelijk op u te nemen. 15-jarigen mogen in dit geval wel roken. Voor 14-jarigen zijn we in dit geval bereid een (beperkte) rookregeling toe te staan van 6 sigaretten per dag. Onder de 14 jaar geven we hoe dan ook geen toestemming om te roken.
Alcohol en drugs zijn in het centrum verboden.

FINANCIËLE BIJDRAGE
Een ambulante begeleiding is gratis.
Voor een opname wordt de financiële bijdrage van de ouders besproken met de verwijzer. Het bedraagt twee derde van het hoogste bedrag van de kinderbijslag. Ook de bestemming van het andere derde deel wordt vooraf bepaald.
Met deze bijdrage zijn de meeste zaken bekostigd : 'kost en inwoon', pedagogische begeleiding, activiteiten, medische kosten eigen aan het verblijf, vervoerskosten vanuit het centrum naar school (uitgezonderd verlies van vervoersbewijzen).
De vervoerskosten voor verlofmomenten worden door de ouders betaald. Dit wordt geregeld met de gezinsbegeleider. Schoolgerief wordt niet door het centrum betaald. Eerder opgestarte hulpverlening (bijvoorbeeld psychiater) kan bestendigd worden tijdens de opname, maar wordt niet door het centrum betaald.
Uitzonderlijke kosten (bijvoorbeeld schade) worden eveneens met de gezinsbegeleider besproken. 
Voor het gebruik van een fiets en sleutels vragen wij een waarborg (zie hoger).


DOSSIER
Met het doel vooruitgang te boeken in onze begeleiding en oriëntatieopdracht wordt een dossier bijgehouden in het centrum.
In de aanvangsfase van de begeleiding wordt een handelingsplan opgemaakt en voorgelegd aan jongere en ouders. Hierin worden de doelstellingen van de begeleiding verwoord.
Ten behoeve van de verwijzer (O.C.J., Jeugdrechtbank, C.L.B. of C.A.W.) wordt bij de afronding van de begeleiding een oriëntatieverslag opgemaakt. Om de privacy van alle betrokkenen te garanderen is dit een gesloten verslag.
Vragen hierover kunt u stellen aan de begeleiding.
Het dossier wordt tot maximaal 3 jaar na de afronding van de begeleiding bewaard. Het oriëntatieverslag wordt digitaal bewaard en ten laatste vijf jaar na de meerderjarigheid van de jongere vernietigd.

KLACHTEN
Wij staan open voor alle vragen, bekommernissen of klachten. Leeft er een ongenoegen of is er iets onduidelijk dan kunt u dit steeds meedelen aan de begeleiding. Indien nodig, kan u zich rechtstreeks tot de directie wenden. Als u dat wenst, kan er een formulier gevraagd worden om schriftelijk een klacht in te dienen. U kan zich ook wenden tot de verwijzende instantie of de Jongeren-lijn : 0800/90033.
Bij de afronding van de begeleiding kan een tevredenheidonderzoek ingevuld worden. Op het einde van je verblijf (na een zestal weken) gaat er een eindbespre­king door in ons centrum. Samen met de verwijzer wordt alles grondig doorgenomen en kunnen besluiten genomen worden naar de toekomst toe.