't Groot Hersberge en jeugdwelzijnsplatform in Torhout

Het Jeugdwelzijnsplatform van Torhout wil het welbevinden van alle jongeren in de regio op duurzame wijze bevorderen. Dit doen ze door de krachten van alle actoren die zich voor jongeren  inzetten te bundelen in een sterk en open netwerk, het Platform Jeugdwelzijn. Daarnaast willen ze de jongeren ook zelf een stem geven. Doelgroep: jongeren van 12 tot 25 jaar.
 
Lynn Claerhoudt, waarnemend diensthoofd Sociaal Huis: “Er zijn in Torhout verscheidene organisaties actief in het ondersteunen en begeleiden van jongeren en jongvolwassenen. Dit gaat van scholen, over CLB tot CAW en gespecialiseerde organisaties binnen VAPH en Jongerenwelzijn. We willen de actoren engageren om elkaar nog beter te leren kennen en de krachten te bundelen, met de ondersteuning van het Lokaal Bestuur Torhout.”
“Het doel is om inclusiever te gaan werken, over instanties en werkingen heen, en om de behoeftes en blinde vlekken te detecteren binnen het Torhouts jongerenaanbod (op vlak van welzijn en zorg). Daarnaast willen we ervoor zorgen dat alle jongeren – ongeacht afkomst of achtergrond – op een gelijkwaardige manier kunnen participeren, een netwerk kunnen opbouwen in het Torhouts jongerenaanbod en factoren die hun welzijn kunnen bedreigen verminderen. Het Platform voor Jeugdwelzijn verwoordt deze doelstellingen onder meer a.d.h.v. een ondersteunende en adviserende rol richting het Lokaal Bestuur Torhout.”
Op de eerste bijeenkomst op vrijdag 30 november werd stilgestaan bij de visietekst, goede praktijken uit andere regio’s alsook bij opmerkingen, vragen en ideeën van de betrokken actoren. Het platform Jeugdwelzijn werd daarvoor begeleid door vzw Uit de Marge.
In het voorjaar 2019 komt een grote markt of beurs waarbij de werking van de verschillende organisaties wordt voorgesteld.